Odgovor:

Prema Zakonu o privrednim društvima, član 4, društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Prema Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, pod pretežnom delatnošću smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema Mišljenju Ministarstva zaštite životne sredine, kao prioritetna, odnosno opredeljujuća, uzima se delatnost od koje obveznik ostvaruje najviše prihoda, ako se ona razlikuje od pretežne registrovane delatnosti, bez obzira da li ima veći ili manji negativan uticaj na životnu sredinu.

Obveznik mora sam u prijavi da opredeli delatnost od koje ostvaruje najviše prihoda.