Odgovor:

Po Zakonu o ozakonjenju objekata poreske prijave dužni su da podnesu kako fizička tako i pravna lica.

Kada se za Srpsku pravoslavna crkva sprovodi postpak ozakonjenja po podnetom zahtevu, treba svakako da ima podnetu odgovarajuću poresku prijavu.

Crkve i verske zajednice koje su registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama imaju svojstvo pravnog lica, pa ako vode poslovne knjige porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem i podnose poresku prijavu PPI-1, a ako ne vode poslovne knjige podnose poresku prijavu PPI-2. 

U tom smislu, svakako treba utvrditi činjenično stanje za predmetni objekat koji se ozakonjuje i tako zahtevati podnošenje poreske prijave.

Dva mišljenja Ministarstva finansija daju objašnjenje u vezi plaćanja poreza na imovinu od strane crkvi i verskih zajednica:

-Bilten 5/14, mišljenje broj 11b,

-Bilten 9/14, mišljenje broj 1.

Napominjemo da je Zakonom o računovodstvu, u članu 4. propisano da se odredbe ovog zakona ne odnose na crkve i verske zajednice, osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti, u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti.