Možete li nam poslati primer naloga za poresku kontrolu koji se dostavlja poreskom obvezniku, gde bi predmet kontrole bilo utvrđivanje ukupne površine objekata koji nisu ucrtani u katastar nepokretnosti, a "vide" se na GeoSrbiji? Treba li u nalogu za kontrolu navesti okvirni datum kada bi kontrola otpočela, obzirom na član 124. stav 4. ZPPPA?

Odgovor: 

PRILOZI

U prilogu je opšta forma naloga za poresku kontrolu, koji možete prilagoditi potrebama konkretne kontrole.

Nalog za poresku kontrolu se izdaje u skladu sa članom 124 ZPPPA.

Stavom 3. ovog člana propisano je da je poreski inspektor dužan da pokaže službenu legitimaciju poreskom obvezniku ukoliko poresku kontrolu vrši na osnovu naloga za poresku kontrolu. Ovo faktički znači da se nalog izdaje za poresku kontrolu koja se ne vrši u prostorijama LPA, već kada se kontrola vrši u poslovnim prostorijama poreskog obveznika ili na drugom mestu, u zavisnosti od predmeta kontrole.

U svakom slučaju u nalogu se mora navesti tačan datum kada će kontrola biti izvršena.

To proizilazi iz obaveze poreskog obveznika da učestvuje u postupku poreske kontrole. Naime, član 127. ZPPPA propisuje obavezu poreskog obveznika da učestvuje u utvrđivanju činjeničnog stanja i daje izjave i obaveštenja na zahtev poreskog inspektora. Ako nije u mogućnosti da prisustvuje poreskoj kontroli, obveznik će odrediti lice koje u njegovo ime izvršava ove obaveze.

Članom 126. ZPPPA propisano je da se poreska kontrola obavlja u toku radnog vremena poreskog obveznika, a izuzetno i po isteku radnog vremena, ako to nalaže svrha kontrole ili ako obveznik na to pristane.

Napominjemo da je ZPPPA u članu 49. propisao i uviđaj.

Prema ovim odredbama uviđaj se obavlja kada je za utvrđivanje ili razjašnjenje činjenica od značaja za oporezivanje potrebno neposredno opažanje službenog lica poreskog organa. Poreski obveznik može prisustvovati uviđaju. Uviđaj se obavlja bez prisustva poreskog obveznika, ako bi odlaganje uviđaja moglo da ugrozi utvrđivanje činjenica ili bi za posledicu imalo uništenje dokaza od značaja za oporezivanje. Uviđaj se može obaviti i uz učestvovanje veštaka. Nalazi utvrđeni uviđajem unose se u zapisnik o obavljenom uviđaju, koji potpisuju učesnici. U zapisnik o uviđaju obavezno se unose i primedbe poreskog obveznika, odnosno drugog poreskog dužnika, kao i razlozi odbijanja potpisivanja zapisnika. Zapisnik o uviđaju prilaže se spisu.

Znači, uviđaj se vrši kada je potrebno izvršiti utvrđivanje ili razjašnjenje činjenica od značaja za oporezivanje za koje je potrebno neposredno opažanje službenog lica poreskog organa, što znači da uviđaj može izvršiti bilo koje službeno lice LPA, a ne isključivo poreski inspektor kao što je slučaj kod postupka poreske kontrole.

Dopuna pitanja:

Možete li mi samo pojasniti da li se i nalog za kontrolu šalje poreskom obvezniku isto kao i poziv za kontrolu (preporučenom pošiljkom), dakle u skladu sa članom 36. ZPPPPA, gde se u samom nalogu navodi kog dana, ili u kom periodu, će se obavljati kontrola Da li prethodni odgovor praktično znači da u slučaju poreza na imovinu fizičkih lica nije potrebno izdavati naloge za poresku kontrolu (obzirom da se ona ne može bezuslovno sprovoditi u stambenom prostoru), već je dovoljno za razjašnjenje činjenica izvršiti uviđaj u skladu sa članom 49. ZPPPPA? 

Odgovor: Prema članu 124 stav 1 ZPPPA nalog za poresku kontrolu, odnosno poziv za poresku kontrolu iz člana 123. stav 3. ovog zakona, Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku, na način iz člana 36. ovog zakona, neposredno pre početka kontrole.

U vašem prethodnom mejlu nije bilo navedeno da li se planirana poreska kontrola odnosi na fizičko ili pravno lice, stambeni ili poslovni objekat, pa je dat odgovor koji pokriva obe varijante.

Po našem mišljenju, a uzimajući u obzir sve odredbe ZPPPA o poreskoj kontroli po nalogu za kontrolu, smatramo da je zakonodavac takav vid kontrole predvideo za pravna lica i preduzetnike, odnosno za obavljanje delatnosti.

Porez na imovinu fizičkih lica utvrđuje LPA rešenjem i u skladu sa članom 33 Zakona o porezima na imovinu to čini na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskog obveznika, podataka iz evidencija nadležnih organa i drugih podataka kojima taj organ raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.

Po našem mišljenju, u predmetnom slučaju vi raspolažete određenim podacima, ali vam je za utvrđivanje ili razjašnjenje činjenica od značaja za oporezivanje potrebno neposredno opažanje službenog lica LPA, što upravo propisuje član 49 ZPPPA koji uređuje uviđaj.