Možete li da nam prosleditite primere zapisnika i rešenja gde se rešava po žalbama na rešenja LPA (usvojena žalba, odbijena, odgovor na žalbu ukoliko ide na drugostepeni i sl.), i poziv za stranku da učestvuje u postupku.

Odgovor:

PRILOZI

Ako prvostepeni organ nađe da je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od strane ovlašćenog lica, a nije svojim novim rešenjem zamenio rešenje koje se žalbom pobija, dužan je da bez odlaganja pošalje žalbu drugostepenom organu nadležnom za rešavanje po žalbi. Žalba se dostavlja drugostepenom organu uz propratni akt. Uz žalbu prvostepeni  organ je dužan da priloži sve spise koji se odnose na predmet, obavezno zapisnik o učešću stranke u postupku po žalbi (jer stranka nije učestvovala u postuku utvrđivanja obaveze i rešenja o utvrđivanju obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda donose se u postupku neposrednpg odlučivanja-član 104. Zakona o opštem uptavnom postupku), kao i odgovor prvostepenom organu po žalbi (čl.166. stav 3. ZUP).

U postupcima po žalbama poreskih obveznika, stranci se upućuje poziv po čl.110. Zakona o opštem upravnom postupku. U pozivu se označava naziv organa koji je izdao poziv, lično ime i adresa lica koje se poziva, mesto i vreme dolaska pozvanog, predmet zbog koga se poziva i u kom svojstvu (kao stranka, svedok, veštak, itd) i šta pozvani treba da pribavi, odnosno podnese. U slučaju sprečenosti da se odazove pozivu lice je dužno da o tome izvesti organ koji je izdao poziv. Odazivanjem stranke po pozivu za učešće u postupku po izjavljenoj žalbi stranci se daje mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima u posebnom ispitnom postupku koje su od značaja za donošenje rešenja i prvostepeni organ je dužan da sprovede taj postupak i da omogući stranci učešće u postupku,  o čemu se sačinjava zapisnik. Ukoliko se stranka ne odazove po pozivu za učešće u postupku po žalbi, a uručenje poziva je izvršeno u skladu sa odredbama čl. 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, potrebno je sačiniti službenu belešku i sve spise predmeta proslediti drugostepenom organu bez zapisnika o učešću stranke u postupku, ali sa priloženim dokazima o pozivanju stranke. Neodazivanje stranke ne proizvodi posledice i  ne utiče na dalji tok postupka.

Odgovor prvostepenog organa po žalbi, nema propisanu formu ali bi trebalo da sadrži:  zakonski okvir na osnovu koga je utvrđena obaveza rešenjem, zatim kratko navesti navode koji su izneti u žalbi i na kraju izjašnjenje prvostepenog organa o navodima iz žalbe. Ponovo napominjemo da odgovor prvostepenog organa po žalbi mora da sadrži i izjašnjenje o troškovima postupka ukoliko je zahtev za nadokanadu troškova iznet u žalbi. 

Postupanje prvostepenog organa po žalbi uređeno je čl.144. ZPPPA.

U prilogu dostavljamo primere akata koje ste tražili koje svakako morate prilagoditi vašim slučajevima tabelarni pregled svih slučajeva vanbilansne evidencije koje smo vam dostavili.