Odgovor:

PRILOG

Pored sačinjavanja i potpisivanja zapisnika o usaglašavanju stanja duga sa poreskim obveznikom na određeni dan, sa kojim se traži odlaganje plaćanja dugovanog poreza, lokalna poreska administracija je u obavezi da javnom beležniku dostavi i obaveštenje u formi dopisa kojim se javni beležnik obaveštava da se kao sredstvo obvebeđenja naplate dugovanog poreza prihvata hipoteka na konkretnoj nepokretnosti, iznos ukupnog duga koji se obezbeđuje i broj rata na koji se odlaže plaćanje dugovanog poreza.

Odredbama člana 22. stav 1. Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS” 41/18 i 95/18), odredbama člana 22. stav 1. Javni beležnik po službenoj dužnosti dostavlja Službi za katastar nepokretnosti ispravu koja predstavlja podoban pravni osnov za upis promene u katastru u roku od 24 časa od trenutka sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja javno beležničke isprave u skladu sa članom 23. istog zakona.  U postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza to je „založna izjava“.

Shodno navedenom, LPA nakon dostavljanja obaveštenja za Javnog beležnika o prihvatanju ponuđenog sredstva obezbeđenja (hipoteke na nepokretnosti poreskog obveznika ili jemca koji je vlasnik imovine) ne podnosi zahtev za upis hipoteke Službi za katastar nepokretnosti  jer se ista upisuje dostavljanjem Javnobeležničkog zapisa, (čiji je sastavni deo „založna izjava“) od strane Javnog beležnika, RGZ Katastru nepokretnosti, po službenoj dužnosti.

Prema navedenom, zalažnu izjavu, sačinjava Javni beležnik i sastavni je deo javnobeležničkog zapisa.

 Prepis lista nepokretnosti, nakon upisane hipoteke po osnovu odlaganja plaćanja dugovanog poreza, je dokaz koji se obezbeđuje u spisima predmeta ili od poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti uvidom i štampanjem lista nepokretnosti iz podataka RGZ, preko e šaltera. 

U prilogu primer obaveštenja koje se uz zapisnik o usaglašavanju dostavlja Javnom beležniku.