Odgovor:

Prema članu 117g ZPPPA, u postupku prijema i obrade poreske prijave i drugih izveštaja, proverava se tačnost i potpunost poreske prijave i drugih izveštaja, koje poreski obveznik, u skladu sa zakonom, dostavlja Poreskoj upravi.

Ako poreska prijava i drugi izveštaji koji se dostavljaju uz prijavu sadrže nedostatke iz stava 1. ovog člana Poreska uprava obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Ako podnosilac prijave ne postupi po obaveštenju iz stava 2. ovog člana, smatraće se da poreska prijava, odnosno drugi izveštaji nisu ni podneti Poreskoj upravi.

Prema tome, smatramo da se ne mora donositi rešenje o odbijanju prijave, već se samo donosi obaveštenje obvezniku naknade.

Prijava po kojoj se ne utvrđuje nakanda se u aplikaciji JIS LPA stavlja u status odbijena, na osnovu obaveštenja, kao i u svim drugim slučajevima (duple prijave koje ne treba dopunjavati i sl.).