Odgovor: 

Prema članu 28. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihod i raspored sredstava sa sa tih računa, povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu.

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.

Kada je u evidenciji LPA na računu javnog prihoda /za koje se analitika vodi u LPA/  iskazana preplata i poreski obveznik podnese zahtev za povraćaj od obveznika se ne zahteva dokaz o uplati poreza, odnosno original uplatnica kojom treba da dokumantuje izvršeno plaćanje, u kom slučaju se vrši kontrola pravilnosti knjiženja zaduženja i uplata uvidom u doneta rešenja, poreske prijave, izvode o proknjiženim uplatama i na osnovu činjeničnog stanja odluči o osnovanosti zahteva za povraćaj, vodeći računa i o eventualnoj zastarelosti prava na povraćaj. 

Preknjižavanje uplaćenih sredstava je specifičan vid povraćaja sredstava, odnosno radi se o povraćaju više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog uplatnog računa uz istovremenu uplatu na drugi uplatni račun.

Po prijemu zahteva za preknjižavanje, nadležna lokalna poreska administracija ceni osnovanost podnetog zahteva, odnosno u svom poreskom računovodstvu proverava da li je evidentirana pogrešno izvršena uplata, odnosno da li postoji preplata javnog prihoda, da li su izvršena sva potrebna knjiženja u poreskom računovodstvu i da li je potrebno izvršiti poresku kontrolu. Ukoliko na osnovu činjeničnog stanja lokalna poreska administracija utvrdi da je evidentirana pogrešno izvršena uplata, odnosno da postoji preplata i da treba odobriti zahtev za preknjižavanje, donosi rešenje kojim se preknjižavanje odobrava i navedeno rešenje dostavlja poreskom obvezniku, 

Upravi za trezor, koja vrši prenos sredstava sa jednog na drugi uplatni račun javnih prihoda i poreskom računovodstvu, kao dokument koji ostaje u evidenciji lokalne poreske administracije.

Svakako u postupku odlučivanja o podnetom zahtevu za preknjižavanje/povraćaj koristite i cenite raspoložive dokaze, vodeći računa o odredbama ZPPPA i Zakona o budžetskom sistemu.

Izveštaj Trezora o izvršenim uplatama je dokaz za povraćaj u slučajema zahteva za povraćaj javnih prihoda za koje analitiku vodi LPA. U slučajevima postupanja po zahtevu za povraćaj izvornih javnih prihoda kada anlitiku izvornih javnih prihoda ne vodi LPA /u koloni 8. Priloga 1.  Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihod i raspored sredstava sa sa tih računa nije upisana reč: “PU” ili “LPA”/, obveznik je u obavezi da dostavi dokaze koji su navedeni u čl.28. Pravilnika.