Odgovor:

Odredbama člana 73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  propisano je da se na obrazloženi zahtev poreskog obveznika dugovani porez,  može odložiti u celosti ili delimično,  pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje i da plaćanje dugovanog poreza nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Odlaganje plaćanja dugaovanog poreza može se odobriti samo ako dužnik ispunjava propisane uslove, a kao prvi uslov koji je potrebno ispuniti da bi se postupak odlaganja plaćanja započeo i nastavio, jeste ispunjavanje uslova iz Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja  poreskog duga.

Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza pokreće se samo i isljučivo na osnovu obrazloženog zahteva poreskog obveznika-dužnika, koji se podnosi lokalnoj poreskoj administraciji koja je nadležna da administrira izvorne javne prihode koji pripadaju jedinici lokalne samouprave. Dugovani porez može se odložiti u celosti ili delimično, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza, za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje i da dugovani porez poreskom obvezniku, ako bi se naplatio odmah, u celosti, nanosi bitnu ekonomsku štetu.

Podnosilac zahteva, poreski dužnik ima obavezu, da sa loklanom poreskom administracijom usaglasi stanje dugovanog poreza po vrstama javnih prihoda čije odlaganje traži. Nakon usaglašavanja sačinjava se zapisnik, koji potpisuje podnosilac zahteva – poreski obveznik  i ovlašćeno lice lokalne poreske administracije. 

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, u koji se unosi iznos duga na osnovu usaglašenog stanja, može se podneti u pismenom obliku – neposredno ili poštom nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji.

Prema tome, odlaže se usaglašeni dugovani porez a zakonodavac ne precizira da taj dugovani porez mora da sadrži glavni dug i kamatu. U vašem slučaju poreski obveznik će samo odložiti glavni dug a s obzirom da nema obračunatu kamatu neće imati knjiženje u vezi otpisa kamate.

Postupak se sprovodi u svemu prema odredbama čl.73-76. ZPPPA.