Odgovor:

PRILOG

Zastarelost kao oblik prestanka poreskog duga uredjena je čl.114.-114z Zakona o poreskom postupku I poreskoj administraciji.

Pored toga odredbama čl.163a, stav 2) ZPPPA uredjeno je da se u vanbilanasno poresko računovodstvoprenose prenose obaveze za koje je nastupila zastarelost u skladu sa ZPPPA, preplate poreskih obveznika za koje je nastupila zastareloskao I svi drugi slučajevi kada poreski organ postupa po službenoj dužnosti.

Članom 23. ZPPPA propisano je da poreska obaveza prestaje I zastarelošću poreza u kom slučaju se donosi rešenje o prestanku poreske obaveze.

U prilogu predlog rešenja koji morate prilagoditi vašim potrebama.