Odgovor:

Prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu građevinsko zemljište je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

Član 82 Zakona o planiranju i izgradnji propisuje da građevinsko zemljište jeste zemljište koje je određeno zakonom ili planskim dokumentom za izgradnju i korišćenje objekata, kao i zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom. Član 83 istog zakona dalje propisuje da se građevinsko zemljište koristi prema nameni određenoj planskim dokumentom, na način kojim se obezbeđuje njegovo racionalno korišćenje, u skladu sa zakonom. Stupanjem na snagu planskog dokumenta kojim je promenjena namena zemljišta u građevinsko zemljište, vlasnici tog zemljišta stiču prava i obaveze propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu zakona, bez obzira na činjenicu što organ nadležan za upis na nepokretnostima i pravima na njima nije sproveo promenu u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i prava. Građevinsko zemljište kome je namena promenjena može se koristiti i u druge svrhe, do privođenja zemljišta planiranoj nameni.

Prema Zakonu o sahranjivanju i grobljima (nismo sigurni da li je još uvek na snazi), grobljem se smatra zemljište koje je odgovarajućim urbanističkim planom ili odlukom skupštine opštine određeno za sahranjivanje umrlih.

Kada je u oporezivanje porezom na imovinu kao posebna vrsta zemljišta uvedeno drugo zemljište, Minsitarstvo finansija ga je u predlogu Zakona navelo da drugo zemljište, u smislu ovog zakona, jeste vodno zemljište definisano zakonom kojim se uređuju vode, rudno zemljište definisano zakonom kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja, zemljište namenjeno za sahranjivanje umrlih, zemljište namenjeno za deponovanje otpada, kao i ostale vrste zemljišta koje nije građevinsko, poljoprivredno ili šumsko zemljište.

Kasnije je u zakonu usvojena samo odredba da drugo zemljište je ono koje nije građevinsko, poljoprivredno ili šumsko.

U vašem slučaju polazimo od toga da je u katastru za predmetno zemljište upisana vrsta zemljišta „zemljište u građevinskom području“, a da je planskim dokumentom to zemljište određeno za groblje.

Po našem mišljenju treba proveriti kako se zemljište zaista koristi, odnosno da li je faktički namenjeno za sahranjivanje umrlih, pa u tom slučaju ako jeste groblje,  treba ga oporezovati kao „drugo zemljište“.

U slučaju da plan još uvek nije sproveden i da se na predmetnoj parceli ne nalazi groblje, treba proveriti za koje namene se zemljište faktički koristi, pa u tom smislu, po našem mišljenju, treba i opredeliti vrstu za oporezivanje. Smatramo da nema osnova da se oporezuje kao drugo zemljište nešto što još uvek nije groblje, odnosno nije namenjeno za sahranjivanje umrlih.