Odgovor:

Prinudna likvidacija se u skladu sa odredbom člana 546. Zakona o privrednim društvima pokreće po službenoj dužnosti od strane Registratora Registra privrednih subjekata Agencije za privredne register.

                Nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, članovi (osnivači) brisanog društva odgovaraju za obaveze društva, solidarno, do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka (imovine koja je ostala nakon izmirenja svih obaveza društva i koja nakon likvidacije pripada osnivačima), prema odredbama člana 545. Zakona.

Izuzetno, kontrolni član društva sa ograničenom odgovornošću i kontrolni akcionar akcionarskog društva odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva i nakon brisanja  društva iz registra. Drugim rečima, član (osnivač) privrednog društva koji se smatra kontrolnim članom odgovara celokupnom svojom imovinom za obaveze društva iz prinudne likvidacije.

Poverioci društva koje je brisano nakon okončanog postupka prinudne likvidacije, a koje nije imalo dovoljno sredstava za isplatu svojih obaveza ili iz drugih razloga nije ispunilo svoje obaveze, mogu da zahtevaju namirenje svojih potraživanja iz lične imovine kontrolnog člana u roku od tri godine od dana brisanja društva, u skladu sa odredbom člana 548. Zakona.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu društva.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u društvu.

Interes privrednog društva koje se nalazi u postupku prinudne likvidacije je da izmiri svoje obaveze pre okončanja postupka prinudne likvidacije, odnosno brisanja iz Registra privrednih subjekata leži u odgovornosti kontrolnog člana društva i nakon prestanka ovog društva.

Postupak prinudne naplate od kontrolnih članova brisanih društava u postupku prinudne likvidacije otpočinje dostavljanjem dopisa Registru privrednih subjekata Agencije za privredne register, za dostavljanje podataka za konkretna privredna društva o kontrolnim članovima. Nakon dobijanja podatka od APR ko su kontrolni članovi privrednih društava brisanih u postupku prinudne likvidacije, postpak prinudne naplate se sprovodi iz sredstava prinudne naplate propisanih čl.92. ZPPPA, u zavisnosti od pojedinačne poreskpravne situacije. Ako se u postupku zaključi da postupak prinudne naplate neće biti pokrenut u slučajevima kada je očigledno da kontrolni član društva nema sredstvo prinudne naplate iz koje bi se naplata mogla sprovesti, smatramo da je dovoljno da se sačini službena belaška sa konstatacijama do kojih se došlo u poreskom postupku. U slučajevima kada se oceni da se može sprovesti postupak prinudne naplate nad kontrolnim članom društva postupak se sprovodi prema ZPPPA.