Tabelarni prikaz kamatnih stopa koje se primanjuju za obračun neblagovremeno plaćenih ili neplaćenih javnih prihoda po periodima važenja a koje su uslovljene promenama referentne kamatne stope:

KAMATA NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE-NA GODIŠNJEM NIVOU

Period primene

Referentna kamatna stopa

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

 

OD

DO

 

13.11.2014

11.03.2015

8,00%

18,00%

 

12.03.2015

08.04.2015

7,5%

17,50%

 

09.04.2015

10.05.2015

7,0%

17,00%

 

11.05.2015

10.06.2015

6,50%

16,50%

 

11.06.2015

12.08.2015

6,00%

16,00%

 

13.08.2015

09.09.2015

5,50%

15,50%

 

10.09.2015

13.10.2015

5,00%

15,00%

 

14.10.2015

10.02.2016

4,50%

14,50%

 

11.02.2016

06.07.2016

4,25%

14,25%

 

07.07.2016

06.09.2017

4,00%

14,00%

 

07.09.2017

08.10.2017

3,75%

13,75%

 

09.10.2017

13.03.2018

3,50%

13,50%

 

14.03.2018

11.04.2018

3,25%

13,25%

 

12.04.2018

10.07.2019

3,00%

13,00%

 

11.07.2019

07.08.2019

2,75%

12,75%

08.08.2019

06.11.2019

2,50%

12,50%

07.11.2019

10.03.2020

2,25%

12,25%

11.03.2020

19.03.2020

1,75%

11,75%

20.03.2020

08.04.2020

1,75%

1,75%

09.04.2020

06.05.2020

1,50%

1,50%

07.05.2020

10.06.2020

1,50%

11,50%

11.06.2020

09.12.2020

1,25%

11,25%

10.12.2020

 

    1%

11%

               

 Napominjemo da je  članom 3. Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Sl. glasnik RS“, broj 38/20) bilo propisano  da se poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.      

Odlukom o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 65 od 06. maja 2020. godine i stupila je na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, prestale su odredbe  Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. 

Prema navedenom od 07.05.2020. godine za neplaćene i nablagovremeno plaćene javne prihode primenjuju se odredbe člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Takođe, istom Uredbom, u članu 2.  je bilo propisano da Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu člana 75. i 76. ZPPPA.

Znači, za  vreme vanrednog stanja, u periodu od 20.03. do 06.05. 2020. godine se kamata obračunavala na sledeći način:

  • Na rate reprograma koji je odobren pre vanrednog stanja, a koje su dospele za vreme vanrednog stanja nije se obračunavala kamata u slučaju neplaćanja ovih obaveza;
  • Na sve druge obaveze se obračunavala kamata u visini referentne kamatne stope (od 20.3 do 8.4. stopa 1,75%, a od 9.4. do 6.5. stopa 1,5%)

Podsećamo vas da je u sistemu LPA izvršena dopuna programskog paketa koja se odnosi na evidenciju kamatnih stopa. U prilogu dostavljamo navedenu isporuku.