Molim Vas za kamatne stope za neblagovremeno plaćene javne prihode po datumima za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz kamatnih stopa koje se primanjuju za obračun neblagovremeno plaćenih ili neplaćenih javnih prihoda po periodima važenja a koje su uslovljene promenama referentne kamatne stope:

KAMATA NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE-NA GODIŠNJEM NIVOU

Period primene

Referentna kamatna stopa

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

 

OD

DO

 

13.11.2014

11.03.2015

8,00%

18,00%

 

12.03.2015

08.04.2015

7,5%

17,50%

 

09.04.2015

10.05.2015

7,0%

17,00%

 

11.05.2015

10.06.2015

6,50%

16,50%

 

11.06.2015

12.08.2015

6,00%

16,00%

 

13.08.2015

09.09.2015

5,50%

15,50%

 

10.09.2015

13.10.2015

5,00%

15,00%

 

14.10.2015

10.02.2016

4,50%

14,50%

 

11.02.2016

06.07.2016

4,25%

14,25%

 

07.07.2016

06.09.2017

4,00%

14,00%

 

07.09.2017

08.10.2017

3,75%

13,75%

 

09.10.2017

13.03.2018

3,50%

13,50%

 

14.03.2018

11.04.2018

3,25%

13,25%

 

12.04.2018

10.07.2019

3,00%

13,00%

 

11.07.2019

07.08.2019

2,75%

12,75%

08.08.2019

06.11.2019

2,50%

12,50%

07.11.2019

10.03.2020

2,25%

12,25%

11.03.2020

19.03.2020

1,75%

11,75%

20.03.2020

08.04.2020

1,75%

1,75%

09.04.2020

06.05.2020

1,50%

1,50%

07.05.2020

10.06.2020

1,50%

11,50%

11.06.2020

09.12.2020

1,25%

11,25%

10.12.2020

 

    1%

11%

        

 

Napominjemo da je  članom 3. Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Sl. glasnik RS“, broj 38/20) bilo propisano  da se poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.      

Odlukom o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 65 od 06. maja 2020. godine i stupila je na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, prestale su odredbe  Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. 

Prema navedenom od 07.05.2020. godine za neplaćene i nablagovremeno plaćene javne prihode primenjuju se odredbe člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Takođe, istom Uredbom, u članu 2.  je bilo propisano da Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu člana 75. i 76. ZPPPA.

Znači, za  vreme vanrednog stanja, u periodu od 20.03. do 06.05. 2020. godine se kamata obračunavala na sledeći način:

  • Na rate reprograma koji je odobren pre vanrednog stanja, a koje su dospele za vreme vanrednog stanja nije se obračunavala kamata u slučaju neplaćanja ovih obaveza;
  • Na sve druge obaveze se obračunavala kamata u visini referentne kamatne stope (od 20.3 do 8.4. stopa 1,75%, a od 9.4. do 6.5. stopa 1,5%)

Podsećamo vas da je u sistemu LPA izvršena dopuna programskog paketa koja se odnosi na evidenciju kamatnih stopa. U prilogu dostavljamo navedenu isporuku.