Odgovor:

Prinudna naplata iz zarade vrši se donošenjem rešenja kojim se određuje zaplena na određenom delu zarade i nalaže isplatiocu prhoda da prilikom svake isplate, počev od prve naredne isplate od dana prijema rešenja pa sve do potpune naplate poreza i sporednih poreskih davanja iz rešenja o prinudnoj naplati vrši obustavu na zaradi i uplatu obustavljnog iznosa na propisani uplatni račun javnih prihoda (član 96a. ZPPPA).

Poreskopravni odnos, je odnos izmedu poreskog organa i poreskog obveznika. Poreski obveznik saglasno tome ima pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja (član 10. stav 2 tačka 1) i 4) ZPPPA). 

U konkretnom slučaju isplatilac zarade je bio dužan da postupi po nalogu iz rešenja o prunudnoj naplati i nema status poreskog obveznika, tako da smatramo da se na ovu poreskopravnu situaciju ne mogu primeniti odredbe člana 10.i čl.70 ZPPPA. 

S obzirom da je isplatilac zarade platio više poreza na imovinu (umesto 54.604,58 dinara platio je 69.856,83 dinara), to se mora posmatrati kao odnos između isplatioca zarade i tog fizičkog lica (zaposlenog) od čije će zarade isplatilac nadoknaditi više plaćeni iznos. S obzirom da nalozi iz rešenja o prinudnoj naplati nisu izvršeni, odnosno nisu uplaćeni iznosi na svim ostalim računima osim na računu poreza na imovinu, vaš dalji postupak bio bi postupak prinudne naplate iz novčanih sredstava sa računa isplatioca u skladu sa odredbama člana 95. ZPPPA (član 96a. stav 5) ZPPPA).

Kada se izvrši uplata po rešenju o prinudnoj naplati na svim računima iz rešenja o prinudnoj naplati, poreski obveznik, može zahtevom zatražiti povraćaj ili preknjižavanje preplate (7.926,75 dinara) sa računa poreza na imovinu u svemu prema ZPPPA.