Odgovor:

PRILOG 

Članom 75. ZPPPA propisane su odredbe o kamati u poreskom postupku. Stavom  9) navedenog člana propisano je da na ako je osnov za povraćaj poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza. Kamata se obračunava I plaća po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto (stav 1) člana 75. ZPPPA)

U prilogu dostavljamu formu rešenja kojim se odobrava plaćanje kamate poreskom obvezniku koji je izvršio plaćanje po poništenom rešenju.

Napominjemo da se, u skladu sa članom 99. Pravilnika o poreskom računovodstvu  plaćanje ne vrši sa računa javnog prihoda, već iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Ovim članom Pravilnika propisano je da kamata plaćena poreskom obvezniku, ako poreski organ u skladu sa Zakonom ne postupi u ostavljenom roku, po njegovom pismenom zahtevu, odnosno po presudi suda, ne knjiži se već pada na teret redovnog poslovanja poreskog organa, a sredstva se obezbeđuju iz prihoda poreskog organa.

U skladu sa navedenim, ovo rešenje se ne izvršava kao takvo u Upravi za trezor, niti ga izvršava LPA. Smatramo da uz poseban zahtev, ovo rešenje i zahtev obveznika, treba dostaviti organizacionoj jedinici  koja vrši plaćanja iz budžeta jedinice lokalne samouprave (odeljenje za finansije). Pri tom je u budžetu potrebno da postoje sredstva za ove namene.

Plaćanje kamate po zahtevu poreskog obveznika ne vrši se sa računa javnog prihoda već iz budžeta JLS, pada na teret redovnog poslovanja.

Uplata se vrši u korist računa poreskog obveznika koji će vam dostaviti a poziv na broj odobrenja je broj rešenja.