Odgovor:

Pre svega nije jasno zašto je LPA knjižila uplate na računu 714552 i koji je pravni osnov za evidentiranje ovog javnog prihode u poreskom računovodstvu imajući u vidu da LPA nije bila niti je sada nadležna za utvrđivanje boravišne takse po ovom osnovu i na ovom računu.
Upravo zbog toga što LPA nije bila nadležna za utvrđivanje boravišne takse, uveden je novi uplatni račun za boravišnu taksu za fizička lica koja imaju kategorizovan smeštaj, za koju je LPA nadležna za administriranje u celosti I za koju se donose rešenja i knjiže uplate (račun 714553). Račun 714552 ostao je i dalje aktivan za sve uplate boravišne takse, sem za boravišnu taksuza fizička lica  po rešenju LPA.
Na računu 714552 čije ste izvode knjižili do nekog trenutka vi u svom poreskom računovodstvu niste imali zaduženje I te preplate ostaju kao takve, što svakako nije pravilno.

Sledeće pitanje je koji organ je utvrdio da je uplata pogrešno izvršena i odobrio preknjižavanje na račun poreza na imovinu, jer to preknjižavanje je LPA mogla da izvrši samo na osnovu potvrde nadležnog organa koji je zadužen da prati plaćanja boravišne takse.

Nakon svega što je učinjeno u poreskom računovodstvu, vaše pitanje je sada stvar tehnike, odnosno po našem mišljenju jedina mogućnost za “zatvaranje” preplate na računu 714552 jeste da se izvrši pripis zaduženja u iznosu od 8.000, na osnovu rešenja o preknjižavanju koje je sprovedeno u Upravi za trezor. Na taj način će se u poreskom računovodstvu LPA umesto storna uplate (koji ne može biti proknjižen jer izvod za taj račun nie evidentiran u vašoj analitici), zatvoriti preplata kod tog poreskog obveznika knjiženjem na dugovnoj strani, odnosno pripisom zaduženja.

Pri tom napominjemo da na tom računu kod svih drugih obveznika imate preplate iz perioda kada ste knjižili ove izvode, koje ne možete “zatvarati” bez odgovarajuće dokumentacije.