Odgovor:

Prilikom prenosa salda sa JMBG/PIB na JMBG/PIB u okviru istog računa koriste se sledeće šifre prometa.

 

Storno ŠP

Naziv

Storno ŠP

 Naziv storno šifre prometa

11

Preneti saldo dug

21

Storno preneti saldo dug

12

Preneti saldo preplata

22

Storno preneti saldo preplata

13

Preneti saldo kamata

23

Storno preneti saldo kamata

 

Skrećemo pažnju na sledeće:

  • ukupan iznos knjiženja sa šifrom  prometa 11 (preneti saldo dug) mora biti jednak ukupnom iznosu knjiženja sa šifrom prometa 21 (storno preneti saldo dug),
  • ukupan iznos knjiženja sa šifrom  prometa 12 (preneti saldo preplata)  mora biti jednak ukupnom iznosu knjiženja sa šifrom prometa 22 (storno preneti saldo preplata),
  • ukupan iznos knjiženja sa šifrom  prometa 13 (preneti saldo kamata) mora biti jednak ukupnom iznosu knjiženja sa šifrom prometa 23 (storno preneti saldo kamata),
  • prenos salda može da se vrši samo u okviru istog računa,
  • kod knjiženja R nalozima ne koristiti šifre prometa za početno stanje po završnom računu: 10 (saldo dug), 20 (saldo preplata), 30 (storno saldo dug), 40 (storno saldo preplata).

Dakle, preneti sado dug 11/21

            preneta saldo preplata 12/22