Odgovor:

Kada je dugovani porez odložen, obveznik je dužan da se do isplate dugovanog poreza u celosti, pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja i:

–               da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem o odlaganju dugovanog poreza, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza;

–               da obračunava i plaća kamatu za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi NBS.

  1. Saglasno odredbama člana 74. stav 7. ZPPPA, ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, poreskopravne posledice su sledeće:

– nadležni poreski organ po službenoj dužnosti poništava sporazum, odnosno ukida rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza;

-nadležni poreski organ pristupa naplati dospelog a nenaplaćenog dugovanog poreza (vodeći računa o efikasnosti naplate) i to:

                -iz sredstva obezbeđenja;

                -u postupku prinudne naplate nad obveznikom;

-poreski obveznik kome je po službenoj dužnosti poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Ako se dug naplaćuje iz sredstva obezbedjenja, ne donosi se rešenje o prinudnoj naplati, već samo obaveštava poreski obveznik da će pristupiti naplati dospelog a neplaćenog duga iz datih sredstava obazbedjenja naplate. U ovom slučaju poreskom obvezniku se ne dostavlja opomena.

Ako se dug ne naplati ili se ne naplati u celosti iz sredstava obezbedjenja ili ako sredstva obezbedjenja nisu zahtevana, počinje se postupak prinudne naplate donošenjem rešenja o prinudnoj naplati iz predmet prinudne naplate propisanih članom 84. ZPPPA.

  1. Za poreske dužnike kojima je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza za koje prema ZPPPA ne treba zahtevati sredstvo obezbeđenja niti ispunjenje uslova iz Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga, (član 74. stav 6. ZPPPA), a poreski obveznik se ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza niti se u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza redovno izmiriruje tekuća obaveza, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, nadležni poreski organ po službenoj dužnosti će ukinuti rešenje i dospeli a neplaćeni poreski dug naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom, saglasno odredbama člana 74. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Prinudna naplata se sprovodi iz predmeta prinudne naplate propisanih članom 84. ZPPPA.

                Dakle, ako se naplata duga vrši iz datih sredstava obezbedjenja poreskom obvezniku se nakon donošenja rešenja o ukidanju rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate donosi se:

– obaveštenje u kome ga obaveštavate da ćete početni sa postupkom prinudne naplate;

– postupak prinudne naplate sprovodi se iz datog sredstva obezbedjenja bez donošenja rešenja o prinudnoj naplati;

– ako je u pitanju prodaja nepokretnosti na kojoj je već upisano založno pravo u korist JLS u postupku odlaganja, nakon obaveštenja donosi se zaključak o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja a zatim oglas o prodaji nepokretnosti. Pre donošenja zaključka o prodaji (ukoliko je prošlo dosta vremena od prve procene nepokretnosti (u postupku odlaganja) do postupka prodaje predmetne nepokretnosti, oceniti da li je potrebno ponovo izvršiti procenu jer nepokretnost vredi manje ili više na tržištu nepokretnosti. 

Procedura zavisi iz kog sredstva obezbeđena se vrši prinudna naplata.