Kod zahteva za povraćaj (preknjižavanje) pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstava na račun Komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila (840-714513-843-04) koju obveznici uplaćuju prilikom registracije, pa nakon toga dolaze kod nas radi povraćaja novca, trenutno imamo problem koji se sastoji u sledećem: obveznici sada tu Komunalnu taksu zajedno sa nekim drugim taksama za registraciju, uplaćuju na objedinjeni račun. Ukoliko uplaćena sredstva nisu iskorišćena, MUP je na original naloga za uplatu stavljao naznaku da sredstva nisu iskorišćena i overavao pečatom i potpisom. Zatim je obveznik od Uprave za trezor pribavljao potvrdu u kojoj je raščlanjen taj objedinjeni račun na više računa. Pisalo je koliko je konkretno novca uplaćeno na račun Komunalne takse i na osnovu toga smo radili rešenje. Međutim, u poslednje vreme Uprava za trezor ne izdaje potvrdu, nego obveznicima samo odštampa izvod (kao obična analitička kartica) bez ikakve overe. Da li i druge opštine imaju sličan problem i kako ga rešavaju?

Odgovor:

Članom 28 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 16/16 … 19/2021), propisano je:

„Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.“

Za uplate za registraciju motornih vozila koje se vrše na objedinjeni račun, svakako dokaz o uplati može biti izvod iz Trezora, pri čemu smatramo da nije neophodno da isti bude overen I potpisan, jer tako nešto nigde nije ni propisano, da bi se na tome insisitralo.  Forma izvoda iz Uprave za trezor je svakako uvek ista.

Napominjemo da se izvršenje uplate u tom iznosu može uvek proveriti u izvodu iz Trezora koji dobija jedinica lokalne samouprave, tako da je i to validan dokaz o izvršenoj uplati za koju se zahteva povraćaj, jer se tako konstatuje da su ta sredstva zaista i došla u budžet iz kog se i vraćaju.