Odgovor:

Članom 28 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 16/16 … 19/2021), propisano je:

„Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.“

Za uplate za registraciju motornih vozila koje se vrše na objedinjeni račun, svakako dokaz o uplati može biti izvod iz Trezora, pri čemu smatramo da nije neophodno da isti bude overen I potpisan, jer tako nešto nigde nije ni propisano, da bi se na tome insisitralo.  Forma izvoda iz Uprave za trezor je svakako uvek ista.

Napominjemo da se izvršenje uplate u tom iznosu može uvek proveriti u izvodu iz Trezora koji dobija jedinica lokalne samouprave, tako da je i to validan dokaz o izvršenoj uplati za koju se zahteva povraćaj, jer se tako konstatuje da su ta sredstva zaista i došla u budžet iz kog se i vraćaju.