Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih odbara propisano je da nakandu za zaštitu i unapređivanje živone sredine plaćaju pravna lica i preduzetnici.

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu su propisani kriterijumi za plaćanje naknade, pa je za plaćanje nakade neophodno da pravno lice ili preduzetnik ispunjava sledeće uslove:

  • Da ima pretežnu šifru delatnosti registrovanu u APR ili delatnost od koje ostvaruju najviše prihode;
  • Da se njegova pretežna delatnost nalazi pobrojana u Prilogu Uredbe;
  • Da se poslovne knjige vode po Zakonu o računovodstvu i da se razvrstava u skladu sa ovim zakonom na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice;
  • Da ima prihod ostvaren u prethodnoj godini, jer je uslov iz zakona da naknada ne može biti veća od 0,4% tog prihoda.

Prema Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, obveznici naknade su pravna lica i preduzetnici koji obavljaju aktivnosti koje utiču na životnu sredinu u okviru svoje pretežne delatnosti.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika vrši prema kriterijumima iz člana 6. Zakona o računovodstvu.

Pravna lica i preduzetnici, u smislu ovog zakona, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih i poslovnog prihoda u poslovnoj godini i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Obaveštenje o razvrstavanju, u smislu ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik dužno je da, uz finansijske izveštaje dostavi Agenciji za privredne registre, koja verifikuje dostavljeno obaveštenje o razvrstavanju.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik odbije da obaveštenje o razvrstavanju uskladi sa zahtevom Agencije, u narednoj poslovnoj godini se koriste podaci o veličini pravnog lica, odnosno preduzetnika utvrđeni od strane Agencije.

Prema navedenom predmetnom obvezniku je naknada za zaštitu i unapredjivanje životne sredine za 2021. godinu utvrđena u skladu sa razvrstavanjem koje je urađeno prema podacima iz podnetog finansijskog izveštaja za 2020. godinu (mikro pravno lice). Obaveštenje o razvrstavalju obveznika prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2021. godinu (malo pravno lice) koristitiće se prilikom utvrđivanja obaveze po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2022. godinu.