U toku je postupak po zahtevu poreskog obveznika za povracaj sredstava na ime depozita za licitaciju zemljišta u javnoj svojini gde je oglasom predviđen povraćaj za one koji nisu izlicitirali. S obzirom da se radi o računu broj 840-841151843-84- Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa opština, odsek LPA je nadležan za ovakve vrste povraćaja. Poreski obveznik ima dug po osnovi poreza na imovinu i neće da ga plati. Da li postupamo kao kad se povraćaj odnosi na prihode koje administrira LPA? Da li odbijamo kao neosnovano ili vršimo povraćaj pošto se radi o prihodu koji mi direktno ne administriramo, a porez naplaćujemo u postupku prinudne naplate?  

Odgovor:

Članom 14 stav 1. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da su javne prihodi:

1) porezi;
2) doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
2a) neporeski prihodi, i to:
          (1) takse,
          (2) naknade,
          (3) kazne,
          (4) prihodi nastali upotrebom javnih sredstava;

tač. 3) i 4) (brisane)
5) samodoprinos;
6) donacije, transferi i finansijska pomoć Evropske unije;
7) (brisana).

Prema stavu 2 istog člana primanja države su:

1) primanja od prodaje nefinansijske imovine;
2) primanja od zaduživanja;
3) primanja od prodaje finansijske imovine.
podtač. (1)-(3) (brisane)
4) (brisana).

Članom 60 istog zakona propisano je da ako je od obveznika naplaćeno više prihoda iz člana 14. stav 1. tač. (1)-(5) ovog zakona, odnosno ako je osnov za naplatu bio pogrešan, izvršiće se povraćaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje naplata javnih prihode (a to je ZPPPA).

U vašem slučaju uplatni račun 840-841151843-84 – Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština nije javne prihode iz člana 14. stav 1. tač. (1)-(5) ovog zakona, već spada u primanja (član 14. Stav 2. Zakona o budžetskom sistemu), pa u tom smislu se na ovaj javne prihode ne primenjuju odredbe člana 60 Zakona o budžetskom sistemu, da se povraćaj vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje naplata prihode.

Prema navedenom, smatramo da LPA nije nadležna za povraćaj niti preknjižavanje primanja i u tom smislu nema osnova za primenu člana 70 ZPPPA.

Zahtev za povraćaj treba odbaciti rešenjem zbog nenadležnosti.