Odgovor:

Naplata lokalnih administrativnih taksi vrši se u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Odlukom o lokalnim administrativnim taksama.  

Članom 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano je:

 Stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa zakonom.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se nakon održavanja javne rasprave, a može se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu.

Izuzetno, odluka iz stava 1. ovog člana može se izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmene zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave.

Odluka se objavljuje na način na koji se objavljuju akti jedinice lokalne samouprave.

Članom 9 i 10. Zakona o finansiranju lokalne samouprave uređene su lokalne administrativne takse:

Član 9

Skupština jedinice lokalne samouprave može uvoditi lokalne administrativne takse za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje organi jedinice lokalne samouprave izdaju, odnosno obavljaju u okviru poslova iz svoje izvorne nadležnosti.

Jedinica lokalne samouprave ne može uvesti lokalnu administrativnu taksu za spise i radnje iz nadležnosti organa za koje je zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse propisano plaćanje republičkih administrativnih taksi.

 Član 10

Akt iz člana 9. stav 1. ovog zakona sadrži sledeće elemente:

1) spise i radnje za koje se uvodi lokalna administrativna taksa;

2) nastanak taksene obaveze;

3) obveznike takse;

4) način plaćanja takse;

5) oslobađanja od plaćanja takse;

6) visina takse.

Visina takse ne može biti veća od iznosa republičke administrativne takse propisane za odgovarajući, odnosno sličan spis ili radnju.

Lokalna poreska administracija, za svoje usluge i radnje naplaćuje lokalnu administrativnu taksu koja je propisana Odlukom o loklanim administrativnim taksama koju je usvojila Skupština vaše Opštine u okviru koje je visina lokalne administrativne takse propisana Taksenom tarifom. Dakle, odlukom se uvode lokalne administrativne takse za spise i radnje u izvornim poslovima koje obavlja vasa opština.

U nastavku dajemo primer iz Odluke o lokalnim administrativnim taksama grada Beograda:

  • ZA PREPIS AKATA I RAZGLEDANjE SPISA

Prema Tarifnom broju 10. tačka 1.  i 2. Odluke

Za prepis akta i razgledanje spisa kod organa i organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda i uprava gradskih opština, plaća se gradska administrativna taksa i to:

1. Za prepis akta, odnosno spisa, po polutabaku originala

430

2. Za razgledanje spisa kod organa odnosno organizacione jedinice, za svaki započeti sat po

380

Napomena: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

Polutabakom, u smislu ove odluke, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.