Odgovor:

Prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu, “pomoćni objekti” su:

(1) samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u objekte iz člana 6a stav 1. tač. 5) do 7) ovog zakona, i to:

– pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.);

– pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.);

(2) ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

(3) nadstrešnice osnove preko 10 m² koje su samostalni objekti.

Znači, ako je nadstrešnica samostalni objekat osnove preko 10 m², tada se ona može razvrstati u grupu “garaže i pomoćni objekti”.

Činjenično stanje možete utvrditi ili u postupku poreske kontrole ili uvidom u podatke katastra (ako postoje).

Napominjemo da treba proveriti da li predmetne nadstrešnice u poslovnim knjigama vode po fer vrednosti primenom MSFI i MRS, pa ako je to slučaj onda ta fer vrednost mora da bude poreska osnovica a ne primena prosečne cene za “garaže i pomoćne objekte”. Obveznik nema pravo da bira da li će primeniti fer vrednost ako ispunjava uslove da fer vrednost bude poreska osnovica.