Odgovor:

Odredbama člana 12. Zakona o porezima na imovinu koje uređuju poreska oslobođenja stavom 1. tačka 7a), propisano je da se porez na imovinu ne plaća na: „ vodno zemljište i vodne objekte koji su upisani u registar katastra vodnog dobra, odnosno katastra vodnih objekata, osim na objekte za uzgoj riba (ribnjake).

Prema čl.18. tačka 4) Zakona o vodama vodni objekti za korišćenje voda su objekti:

1) za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe – vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju;

2) za navodnjavanje: zahvati iz vodotoka, kanala, jezera, podzemnih voda i brane sa akumulacijama, glavni kanali i sekundarna mreža i objekti i uređaji koji im pripadaju;

3) za proizvodnju hidroelektrične energije i druge namene – brane sa akumulacijama, dovodni i odvodni kanali i uređaji koji im pripadaju;

4) za uzgoj riba – ribnjaci;

5) za plovidbu – objekti kojima se obezbeđuje sigurnost plovidbe u plovnom putu na kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje i brodske prevodnice na njima.

Prema čl.2 stav 1. tačka 24a) Zakona o palniranju i izgradnji ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.);esu i ribnjci.

Prema tome, ekonomski objekat-ribnjak, za svrhu utvrdjivanja osnovice poreza na imovinu, razvrstava se u grupu nepokretnosti iz čl.6b stav 1. tačka 8) podtačka (2) – pomoćni objekti-ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

            Podsećamo, da se za poljoprivredne objekte fizičkih lica od 2021.  godine ostvaruje pravo na poresko oslobođenje po članu 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu, bez dodatnih uslova da je lice i obveznik poreza na dohodak građana. Potrebno je samo da je objekat zaista i namenjen za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa članom 12b Zakona o porezima na imovinu. Takođe, Izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine nije brisan uslov za poresko oslobođenje – da ti objekti nisu trajno dati drugom licu radi ostvarivanja prihoda.

            Prema navedenom ribnjak se razvrstava za potrebe utvdjivanja osnovice poreza na imovinu u skladu sa članom 6a stav 1) tačka (8) ZPI kao “pomoćni objekat”. Ako ispinjava sve uslove za poresko oslobodjenje iz člana 12.stav 1) tačka (10) ZPI a u vezi sa članom 12b ZPI, kao I čl. 12. stav 4) i 5) ZPI, stiče uslove i za poresko oslobodjenje, jer je objekat namenjen primarnoj poljoprivrednoj proizvodnju koji se ne daje u zakup. 

            Objekat koji se nalazi na parceli, s obzirom da se ne koristi za stanovanje može se razvrstati u grupu objekata prema  čl.6a. stav 1) tačka (7) ZPI ili  prema tački (8) navedenog člana, u zavisnosti od podataka kojima raspolažete.