Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara propisano je da nakandu za zaštitu i unapređivanje živone sredine plaćaju pravna lica i preduzetnici.

Uredbom su propisani kriterijumi za plaćanje naknade, pa je za plaćanje nakade neophodno da pravno lice ili preduzetnik ispunjava sledeće uslove:

  • Da ima pretežnu šifru delatnosti registrovanu u APR ili delatnost od koje ostvaruju najviše prihoda
  • Da se njegova pretežna delatnost nalazi pobrojana u Prilogu Uredbe
  • Da pravno lice vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu i da se razvrstava u skladu sa ovim zakonom na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice
  • Da ima prihod ostvaren u prethodnoj godini, jer je uslov iz zakona da naknada ne može biti veća od 0,4% tog prihoda.

Promenu poslovnog imena, ovlašćenih lica i sedišta privrednog društva koje je zardžalo PIB nije od uticaja na plaćanje naknade jer se ona ne plaća prema sedištu ukoliko privredno društvo obavlja aktivnosti od uticaja na životnu sredinu u više opština što je u obavezi i da navede u podnetoj prijavi. Ako, sada, nakon promene sedišta i poslovnog imena u vašoj opštinu predmetno privredno društvo više ne obavlja delatnost tada i ne treba da plaća EKO naknadu.  Ako u vašoj opštini i dalje obavlja aktivnosti od uticaja na životnu sredinu i dalje je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ukoliko je privredno društvo brisano iz registra u toku godine, odredbe člana 138. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara propisuju ne samo obavezu podnošenja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada, već i u slučaju promene podataka koji su od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Prema navedenom ukoliko je privredno društvo brisano u toku godine, u obavezi je da podnese prijavu (svim LPA na čijoj teritoriji je obavljao aktivnost od uticaja na životnu sredinu, iz razloga što se obaveza utvrđuje srazmerno periodu obavljanja aktivnosti koje su od uticaja na životnu sredinu. Dakle, u tom slučaju, naknada za odgovrajuću kalendarsku godinu utvrđuje se srazmerno periodu obavljanja aktivnosti koje su od uticaja na životnu sredinu.