Odgovor:

Članom 71 ZPPPA propisano je da opomena sadrži pouku poreskom obvezniku da u roku od 5 dana može se poreskim organom da raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.

Član 34 stav 1. ZPPPA propisuje da je poreski akt poresko rešenje, zaključak, nalog za poresku kontrolu, poziv za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj kontroli i drugi akt kojim se pokreće ili dovršava neka radnja u poreskom postupku a stav 2. Ovog člana propisuje da je poreski upravni akt kojim poreski organ rešava o pojedinačnim pravima i obavezama poreskog dužnika iz poreskopravnog odnosa poresko rešenje i zaključak.

Uzimajući u obzir da ZPPPA ne propisuje da se po podnetom prigovoru odlučuje donošenjem porskog upravnog akta, smatramo da se po prigovoru obvezniku odgovara rešenje, sem u slučaju da se iz teksta prigovora utvrdi da prigovor sadrži određeni zahtev (npr. za zastarelost i sl.) po kom se mora doneti rešenje.

Forma obaveštenja, kojim se po prigovoru odgovara obvezniku ne postoji, jer svako obaveštenje zavisi od sadržine prigovora.

Ukoliko se u prigovoru istakne između ostalog i zahtev za zastarelost, takav zahtev se vodi kao poseban predmet, o kom se odlučuje rešenjem.

Samo ukoliko je zahtev nejasan ili nepotpun i ima nedostatke zbog kojih se po njemu ne može postupati,  tada organ obaveštava podnosioca kako da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana (član 59 ZUP).

Tada se po prigovoru obveznik obaveštava da će se po zahtevu za zastarelost odlučivati u posebnom postupku i daju se obaveštenja o svim drugim navodima iz prigovora.