Kako postupiti, koji akt doneti, te ukoliko se donosi rešenje u kojoj formi se ispravlja netačnost iz podnetih poreskih prijava, u poreskoj kontroli poreza na imovinu, čiji je period kontrole pet godina, pri čemu je podnetom poreskom prijavom za prvu godinu (ili bilo koju) neosnovano utvrđen veći porez, a poreskim prijavama za ostale godine obračunat manji iznos poreza od zakonom propisanog. Da li se rešenjem utvrđuje samo poreska obaveza tj. razlika od manje utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za poslednje četiri godine ili se istim rešenjem takođe utvrđuje i umanjenje poreske obaveze od pogrešno više utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za prvu godinu?

Odgovor:

Ako se poreska kontrola poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige vrši za period više godina (npr. pet godina), tada se u postupku poreske kontrole može sačiniti jedan zapisnik koji će obuhvatiti ceo period, odnosno sve godine, ali je preporuka da se za svaku godinu pojedinačno donese rešenje kojim se utvrđuje obaveza poreza na imovinu iz kontrole, u skladu sa napred navedenim objašnjenjem.