Odgovor:

Ako se poreska kontrola poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige vrši za period više godina (npr. pet godina), tada se u postupku poreske kontrole može sačiniti jedan zapisnik koji će obuhvatiti ceo period, odnosno sve godine, ali je preporuka da se za svaku godinu pojedinačno donese rešenje kojim se utvrđuje obaveza poreza na imovinu iz kontrole, u skladu sa napred navedenim objašnjenjem.