Kako postupiti kada se poreski obveznik pozove na zastarelost, a uvidom u analitičke kartice se utvrdi da postoje uslovi za otpis duga po službenoj dužnosti (apsolutna zastarelost). Molim vas za primer rešenja za otpis duga zbog relativne zastarelosti.

Odgovor:

PRILOG

Kada se u poreskom postupku rešava o zastarelosti, ne vrši se „otpis duga“, već se saglasno odredbama člana 23. ZPPPA utvrđuje prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti i vrši prenos zastarelih obaveza u vanbilansno poresko računovodstvo, prema čl.163a ZPPPA.

Odredbama člana 114ž. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je u primeni od 27.03.2009. godine definisana je apsolutna zastarelost. Pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata. Poreska uprava, po isteku roka od 10 godina, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno o prestanku prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti.

Dakle, o apsolutnoj zastarelosti LPA vodi računa po službenoj dužnosti i donosi rešenje o prestanku poreske obaveze vodeći računa o izvršenim uplatama poreskih obveznika kojima se prema ZPPPA namiruju najstarije poreske obaveze koje utiču na rok početka apsolutne zastarelosti. Radnje i postupci poreskog organa koje se dešavaju u periodu za koji se utvrđuje apsolutna zastarelost nisu od uticaja na  period zastarelosti.

Poreski obveznik ima pravo da se pozove na zastarelost u svakoj fazi poreskog postupka, pri čemu nadležni poreski organ rešava po zahtevu obveznika uzimajući u obzir sve činjenice i donosi rešenje o tome.

Pre svega, prema odredbama člana 114d ZPPPA zastarelost se prekida svakom radnjom poreskog organa preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno radnjom poreskog obveznika preduzetom u cilju  ostvarivanja prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja i povraćaj sporednih poreskih davanja. Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost.

 Mišljenja smo, da pre svega utvrdite, po službenoj dužnosti, rešenjem prestanak poreske obaveze po osnovu apsolutne zastarelosti i prenos u vanbilansno poresko računovodstvo, pa u skladu s tim rešite i po zahtevu poreskog obveznika.

U prilogu rešenje o prestanku poreske obaveze po osnovu zastarelosti a po zahtevu poreskog obveznika i prenosu zastarelih obaveza u vanbilansno poresko računovodstvo.