Kako postupiti kada je žalba neblagovremena, ali se iz priloženih dokaza vidi da je poreski obveznik oštećen, odnosno da mu je utvrđen porez za pogrešnu vrstu nepokretnosti (umesto za garazu, porez je utvrđen za kuću za stanovanje)? Da li možete da nam pošaljete formu tih dokumenata (npr. Zaključak o odbacivanju neblagovremene žalbe i rešenja za ovaj slučaj)?

Odgovor:

PRILOG

Postupanje prvostepenog organa po žalbi uređeno je odredbama člana 144. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i odredbama člana 162.-165. Zakona o opštem upravnom postupku propisan je rad prvostepenog organa po žalbi.

Dužnost prvostepenog organa u vezi sa žalbom koju je stranka izjavila je pre svega da ispita da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica. Prvostepeni organ je dužan da zaključkom odbaci nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu. Protiv zaključka o odbacivanju žalbe stranka ima pravo posebne žalbe u kojoj treba da se ograniči na pobijanje nedopuštenosti, neblagovremenosti, odnosno odsustva stranačke legitimacije, u roku od osam dana.

S obzirom da navodite da su žalbeni razlozi osnovani, odnosno da je u pitanju greška poreskog organa kod utvrđivanja godišnjeg poreza na imovinu, bez obzira na neblagovremenost žalbe greška se mora ispraviti.

Vaš postupak je sledeći:

1.Po žalbi ćete rešiti u prvom stepenu tako što ćete zaključkom žalbu odbaciti kao neblagovremenu.

2.Zbog ispravljanja greške kod utvrđivanja godišnjeg poreza donećete novo ispravno rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu kojim ćete u stavu 2. zameniti već doneto rešenje, što se inače radi u aplikaciji pa imate i rešenje.

U prilogu primer zaključka.