Odgovor:

U praksi se pokazalo da je vrlo često u prometu data jedinstvena (zbirna) cena za više vrsta nepokretnosti (npr. stan i garaža, kuća i građevinsko zemljište, kuća sa pomoćnim objektom i zemljištem i dr.).

Zakon o porezima na imovinu propisao je da se prosečne cene odgovarajućih vrsta nepokretnosti po zonama koje će se koristiti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu, formiraju na osnovu cena ostvarenih u prometu u periodu od  1. Oktobra prethoden godine do 30. Septembra tekuće godine, pri čemu zakonom nije uređena metodologija formiranja prosečnih cena, što znači da je to izbor jedinice lokalna samouprave.

To u ovakvim slučajevima ugovora sa jedinstvenom cenom znači da vi možete da opredelite da li ćete takve ugovore koristiti ili ne, odnosno da li su vam neophodni za formiranje prosečne cene odgovarajuće vrste nepokretnosti u određenoj zoni.

Na pitanje kako treba postupiti u slučaju utvrđivanja prosečne cene kvadratnog metra kuća za stanovanje u zoni, kao elementu za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu, u slučajevima kada je za promet kuće za stanovanje sa pripadajućim građevinskim i poljoprivrednim zemljištem određena jedinstvena cena, Ministarstvo finansija dalo je mišljenje br. 011-00-01192/2014-044 od 10.12.2014. god. U kome je navedeno:

                “Kada je ugovorom o prometu nepokretnosti uz naknadu ugovorena jedinstvena cena za prenos prava svojine na kući za stanovanje sa pripadajućim građevinskim zemljištem, kao jedinstvenom predmetu prometa, Ministarstvo finansija smatra da se za potrebe utvrđivanja prosečne cene kvadratnog metra kuća za stanovanje u zoni, kao elementu za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu iz člana 6. st. 5. do 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02-US, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 i 68/14-dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), a uz pretpostavku da je u konkretnoj zoni bilo prometa uz naknadu neizgrađenog građevinskog zemljišta, cena konkretne kuće za stanovanje u toj zoni utvrđuje kao razlika kupoprodajne cene (jedinstveno ugovorene za kuću i zemljište) i cene konkretnog građevinskog zemljišta (koja se dobija tako što se cena kvadratnog metra neizgrađenog građevinskog zemljišta u toj zoni množi ukupnom površinom konkretnog zemljišta izraženog u kvadratnim metrima). Cena kvadratnog metra konkretne kuće dobija se kao količnik cene kuće za stanovanje i njene površine izražene u kvadratnim metrima.

Ministarstvo finansija smatra da na isti način treba postupiti u slučajevima kada je jedinstvena cena određena za promet kuće za stanovanje sa pripadajućim građevinskim i poljoprivrednim zemljištem.”

Napominjemo da se može desiti da na navedeni način dobijete negativnu cenu za određenu vrstu nepokretnosti, ili cenu koja nije logična, u kom slučaju taj promet ne treba da uzimete u obzir za formiranje prosečne cene.