Odgovor:

Članom 96a ZPPPA propisano je da se prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz zarade, izvršava na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ZPPPA, kojim se određuje se zaplena na određenom delu zarade, počev od prve naredne isplate od prijema rešenja, pa sve do potpune naplate poreza i sporednih poreskih davanja, vrši obustava na zaradi i uplata obustavljenog iznosa na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Isplatilac zarade je dužan da obavesti nadležni poreski organ o promenama od uticaja na izvršenje rešenja najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene.

Ako isplatilac zarade ne obustavi i ne uplati iznos zarade na kome se sprovodi prinudna naplata, na propisani uplatni račun javnih prihoda nadležni poreski organ vrši prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa isplatioca, u skladu sa članom 95. ZPPPA.

ZPPPA, član 36. stav 3) propisuje da ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, ponoviće se slanjem poreskog akta preporučenom pošiljkom, a poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti, bez obzira da li je bilo moguće uručenje poreskom obvezniku.

U konkretnom slučaju rešenje o prinudnoj naplati iz zarade nije uručeno poslodavcu ni posle dva uredna pokušaja dostave (razlog nije naveden u pitanju). Poslodavac nije dobio rešenje po kome bi trebalo da vrši obustave od zarade za svog zaposlenog, a Zakonom o opštem upravnom postupku, čl. 17. propisano je da upravni akt počinje da proizvodi pravna dejstva od kada je stranka o njemu obaveštena, ako njime nije određeno da pravna dejsta počinju kasnije.   

Dakle, ukoliko poslodavac ne vrši obustave po rešenju o prinudnioj naplati iz zarade, čl.96a. ZPPPA daje mogućnost prinudne naplate iz novčanih sredstava sa računa poslodavca,. U vašem slučaju, ako smatrate da ste dostavu izvršili u svemu prema čl.36. ZPPPA i da možete u eventualno žalbenom postupku dokumentovati dostavljanje predmetnog rešenja, ostaje samo da donesete rešenje o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava poslodavca.

Bez obzira što se prema odredbama čl.36. stav 3), ZPPPA rešenje o prinudnoj naplati iz zarade smatra dostavljenim (imajući u vidu stavove drugostepenog organa i suda), naša preporuka bi bila da rešenje o prinudnoj naplati iz zarade odnesete lično poslodavcu na dostavljanje (čl.36. stav  5) ZPPPA), kada ćete imati dokaz o dostavljanju I pravi osnov za eventualno donošenje rešenja o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava poslodavca ukoliko se rešenje ne bude izvršavalo.