Kada se privredno društvo koje je bilo u stečaju proda na osnovu Ugovora o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica, da li se dugovi do dana ugovora prenose na PIB stečajne mase ili u vanbilansno? Ako se prenose u vanbilansno, šta radim sa uplatama koje je on uplatio umesto na PIB stečajne mase, uplata je na privredno društvo koje je bilo u stečaju?

Odgovor:

PRILOG

Dugovi pravnog lica prodatog u postupku stečaja prenose se na PIB stečajne mase. U prilogu je uputstvo za postupanje.

Uplate koje su greškom izvršene na PIB pravnog lica umesto na PIB stečajne mase treba preknjižiti direktno u aplikaciji, po zahtevu poreskog obveznika.