Odgovor:

Na nastanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nije od uticaja da li je izvršen upis objekta i prava na njemu u odgovarajućem katastru, kao i da se poreske činjenice utvrđuju prema njihovoj ekonomskoj suštini, na isti način određuje se obveznik poreza na imovinu kad je osnov sticanja prava zajedničke svojine teretni pravni posao – ugovor o kupoprodaji stana, koji je kao kupac zaključilo jedno lice koje je u braku u momentu zaključenja tog ugovora, ako u skladu sa zakonom oba supružnika stiču zajedničku svojinu na kupljenom stanu na osnovu podatka o činjenici postojanja braka i supružniku kupca unetog u ispravu koju je u propisanoj formi (javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđene – solemnizovane izjave, ili izjave koje su sastavni deo ugovora o kupoprodaji kojim se stiče stan na koji se ta izjava odnosi, odnosno solemnizacione klauzule kojom je javni beležnik potvrdio taj ugovor) sačinio ili potvrdio javni beležnik i pod uslovima da između supružnika nije zaključen bračni ugovor i da supružnici nisu izjavili da se u konkretnom slučaju ne radi o zajedničkoj već o kosebnoj imovini kupca stana. 

Naime, poreska obaveza utvrđuje se imaocu prava svojine, odnosno svakom od imalaca prava zajedničke svojine na stanu, a ekonomska suština u konkretnom slučaju je da oba supružnika po osnovu ugovora o kupoprodaji stana saglasno zakonu stiču svojinu na stanu, pa stoga oboma nastaje i poreska obaveza.