PRILOG

Odgovor:

Članom 21. ZPPPA
propisano je:

              Poresku obavezu pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj promeni
ispunjava pravni sledbenik, bez obzira da li je pre okončanja postupka statusne
promene znao da pravni prethodnik nije ispunio, delimično ili u potpunosti,
svoju poresku obavezu.

Sporedna poreska
davanja u vezi sa neispunjenom poreskom obavezom pravnog lica koje prestaje da
postoji u statusnoj promeni padaju na teret pravnog sledbenika.

Rok za ispunjenje
poreske obaveze pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj promeni ne
menja se ako je ispunjenje te obaveze prešlo na pravnog sledbenika.

Pravni sledbenik na
kojeg je prešla poreska obaveza jednog ili više pravnih lica koja prestaju da
postoje u statusnoj promeni je:

1) u slučaju spajanja – pravno lice koje je nastalo
spajanjem dva ili više pravnih lica, poreskih obveznika;

2) u slučaju pripajanja – pravno lice kome se jedno
ili više pravnih lica, poreskih obveznika pripojilo;

3) u slučaju podele – pravna lica nastala deobom
poreskog obveznika.

Ako postoji više
pravnih sledbenika, svi su oni neograničeno solidarno odgovorni za poresku
obavezu pravnog prethodnika.

Promena
organizacionog ili svojinskog oblika pravnog lica ne utiče na ispunjenje
poreske obaveze.

U slučaju statusne
promene fonda i ispunjenja poreske obaveze od strane društva za upravljanje
fondom, shodno se primenjuju odredbe ovog člana
.”

Imajući u vidu
navedeno, kada se pravno lice briše statusnom promenom pripajanja, donosi se
rešenje o prenosu poreske obaveze (duga) sa pravnog lica na pravnog sledbenika.

U prilogu je forma
ovog rešenja koju treba prilagoditi konkretnoj.

Knjiženje rešenja o
prenosu duga i kamate se vrši u poreskom računovodstvu putem R naloga,
korišćenjem sledećih šifara prometa:

  • Na PIB-u pravnog sledbenika:

11 – Preneti saldo
dug

13 – Preneti saldo
kamata

  • Na PIB-u pravnog lica koje se briše:

21 – Storno preneti
saldo dug

 

23 – Storno preneti
saldo kamata.