Odgovor:

Da bi se postupalo po podnetim podnescima (zahtevima stranke), pre svega podnesak mora da bude razumljiv i da sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupa, a naročito: lično ili poslovno ime, prebivalište, odnosno boravište, sedište i naziv organa kome se podnosi, upravnu stvar koja je predmet postupka, svrhu podneska, adresu na koju organ stranci treba da dostavlja akte i potpis podnosioca podneska (član 58. ZUP).

Podnesak je neuredan ako ima nedostatke koji organ sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju organ u roku od osam dana od prijema podneska obaveštava podnosioca na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku (član 59. Stav 1. ZUP). Ako podnesak ne bude uređen u roku, organ rešenjem odbacuje podnesak (član 59. stav 2. ZUP).

                Ako obveznik uredi podnesak, a poreski organ utvrdi da nema uslova za pokretanje poreskog postupka, u skladu sa zakonom, doneće se zaključak protiv kojeg je dopuštena žalba (čl.33. ZPPPA).

Smatramo da u konkretnom slučaju pre svega treba da tražite od stranke da uredi svoj zahtev u svemu prema čl. 59. ZUP, a naročito u pogledu određivanja upravne stvari koja je predmet postupka i svrhe postupka. Postupanje stranke po vašem zahtevu za uredjenje podneska opredeliće dalji tok postupka: ako stranka ne uredi zahtev donećete rešenje o odbacivanju zahteva, a ako podnese uređen zahtev, tada  će se doneti zaključak (ako utvrdite da i nakon uređenja zahteva nema uslova za dalje vođenje postupka) ili ćete nakon uređenja zahteva stranke i definisanja upravene stvari i svrhe podneska nastaviti postupak.