Odgovor:

Član 12 stav 7 ZPI propisuje da porez na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodajikoje se ne koriste, ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini.

Prema računovodstvenim pravilima u Bilansu stanja u okviru Zaliha se iskazuju Stalna sredstva namenjena prodaji, koja se u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru iskazuju na računima grupe 14.

Da bi imovina bila priznata kao imovina koja je namenjena daljoj prodaji, prema zatevima iz MSFI 5, ta imovina mora biti: dostupna za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju, isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaju takve imovine I njena prodaja mora u svakom momentu biti spremna za prodaju a prema planu prodaje. O ispunjenju navedenih uslova iz MSFI 5 poreski obveznik vodi računa prilikom evidentiranja imovine na odgovarajućem kontu.

Znači, za priznavanje prava na poresko oslobođenje, nije dovoljno da obveznik priloži odluku da je nepokretnost za dalju prodaju, već je neophodno da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi u skladu sa članom 12 stav 7 ZPI:

  1. da je ta nepokretnost od nastanka poreske obaveze evidentirana u njegovim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji (u Bilansu stanja na računima grupe 14 I to:  141 – Zemljište namenjeno daljoj prodaji, 142 – Građevinski objekti namenjeni daljoj prodaji i račun 144 – Ostale nekretnine namenjene prodaji) – kao dokaz od obveznika se može zahtevati knjigovodstvena kartica za odgovarajući konto na kome se vidi da je od dana nastanka poreske obaveze imovina evidentirana na jednom od računa grupe 14;
  2. da se nepokretnost nije koristila I ne koristi od dana nastanka poreske obaveze – može se proveriti uviđajem na licu mesta I na sve druge raspoložive načine.
  3. Pravno lice i preduzetnik (dalje: pravno lice) klasifikuje stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje), saglasno odredbama paragrafa 6. MSFI 5. To je, u stvari, imovina koja se drži za prodaju. Znači, radi se o sredstvima koja nisu u redovnoj funkciji i za koja se očekuje da će se njihova knjigovodstvena vrednost povratiti prodajom, a ne kroz redovno poslovanje. Da bi se ovo desilo, imovina (ili grupa za otuđenje) mora da bude dostupna za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaju takve imovine i njena prodaja mora biti vrlo verovatna.
  4. Da bi prodaja bila verovatna, pravno lice mora da planira prodaju imovine i da stalno pronalazi kupca. Imovina mora da bude aktivno prisutna na tržištu po ceni koja je razumna u odnosu na njenu sadašnju fer vrednost i trebalo bi da se očekuje prodaja u roku od jedne godine od datuma priznavanja imovine za prodaju, odnosno od datuma donošenja odluke o kvalifikovanju sredstava za tu namenu.

Počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu stalna sredstva (imovina) inicijalno nabavljena radi dalje prodaje iskazuje se na računima grupe 13- roba.

S tim u vezi, obveznici koji su stalna sredstva (imovonu) nabavili iskljućivo radi dalje prodaje u redovnom poslovanju i evidentirali ih na računima grupe 14, a koja sredstva do kraja 2020. godine nisu prodata, u 2021. godini treba da budu reklasifikovana u početnom stanju sa računa grupe 14 na račune grupe 13.

Tek kad se ispune svi prethodno navedeni uslovi, sredstvo može biti priznato kao stalno sredstvo namenjeno daljoj prodaji i može se primeniti poresko oslobodjenje iz čl.12. stav 7) ZPI.

Ukoliko poreski obveznik ne ispunjava napred navedene uslove da bi se predmetna nepokretnost mogla smatrati da je namenjena daljoj prodaji prema čl.12. stav 7. momenat rekonstrukcije nije od uticaja za izuzimanja od oporezivanja. Upravo kako je i navedeno u Mišljenju Ministarstva finansije koje navodite, da za vreme rekonstrukcije i dalje postoji objekat na kome  su konstituisana oporeziva prava, tako da obaveza po osnovu poreza na imovinu ne prestaje za vreme rekonstrukcije objekta. Obveznici koji vode poslovne knjige plaćaju porez na imovinu i u period rekonstrukcije objekta koji je predmet oporezivanja.