Odgovor:

Član 92. Zakona o priovrednim društvima propisuje da preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju date forme društva. Na osnovu odluke vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva. Nakon gubitka svojstva preduzetnika, to fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra.

Prema navedenom, preduzetnička radnja je poseban pravni subjekat u odnosu na privredno društvo tako da se prihod prethodno postojeće preduzetničke radnje koja se briše, ne može smatrati prihodom novoosnovanog privrednog društva.