Odgovor:

Postupak poreske kontrole u lokalnoj poreskoj administraciji vrši se u slučajevima kada se posumnja u tačnost i potpunost iskazanih podataka u poreskoj prijavi ili ako se posumnja da se prema podacima u poreskoj prijavi utvrdila manja poreska obaveza, odnosno u slučajevima kada obveznik nije podneo poresku prijavu.

Članom 128. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uređeno je sastavljanje zapisnika u postupku poreske kontrole.

Na zapisnik o poreskoj kontroli poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od osam dana od dana prijema zapisnika.

Ako su u primedbama izneti novi dokazi i činjenice, zbog kojih bi trebalo promeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku ili izmeniti ranije pravne ocene, poreski inspektor će o takvim dokazima i činjenicama ili o novim pravnim ocenama sastaviti dopunski zapisnik u roku od pet dana od dana prijema primedaba. Na dopunski zapisnik ne može se izjaviti prigovor.

Izuzetno, ako je poreski inspektor posle dostavljanja zapisnika poreskom obvezniku, odnosno dopunskog zapisnika, došao do novih saznanja ili činjenica koje utiču na utvrđeno činjenično stanje, sastavlja dodatak zapisnika koji se dostavlja poreskom obvezniku. Na dodatak zapisnika poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od osam dana od dana prijema dodatka zapisnika.

Članom 129. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uređeno je donošenje poreskog rešenja u poreskoj kontroli.

Ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da poreski obveznik nije primenio, ili nije pravilno primenio propise prilikom utvrđivanja poreza, na osnovu zapisnika o izvršenoj poreskoj kontroli, dopunskog zapisnika, odnosno dodatka zapisnika o poreskoj kontroli donosi se rešenje iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona.

Članom 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da utvrđivanje poreza obavlja poreski organ, donošenjem poreskog rešenja u postupku poreske kontrole – ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno.

Rešenje se donosi u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, dopunskog zapisnika, odnosno dodatka zapisnika o poreskoj kontroli. Rešenjem se nalaže poreskom obvezniku da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda, odnosno da otkloni druge utvrđene nepravilnosti.

Napominjemo da je odredbama člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da obveznik može podneti izmenjenu poresku prijavu i u kojim slučajevima, pri čemu je bitno voditi računa o tome da je navedenim članom, između ostalog, propisano da poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani period. Međutim, kada je izmenjena poreska prijava podneta pre otpočinjanja poreske kontrole, tada se poreska kontrola izmenjene poreske prijave  vrši po postupku i na način propisan za  poresku kontrolu bilo koje poreske prijave.

U vezi evidentiranja obaveza iz poreske kontrole u poreskom računovodstvu, napominjemo da je Pravilnikom o poreskom računovodstvu, u članu 73. propisano da se izmene poreske obaveze, zbog novih činjenica utvrđenih u postupku poreske kontrole, sprovode putem knjiženja samo razlike utvrđene u postupku kontrole i kamate na utvrđenu pozitivnu razliku, od roka dospelosti utvrđene obaveze do sastavljanja zapisnika o kontroli.

Prema navedenom, kod predmetnog obveznika morate izvršiti poresku kontrolu, sačiniti zapisnik i doneti rešenje za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.