Odgovor:

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina). U članu 16. ovog zakona navedeno je da je firma, u smislu ovog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

Zakon ograničava isticanje firme na jednom poslovnom objektu, da se plaća jedna firmarina ako je na jednom objektu istaknuto više naziva firmi.

Za utvrđivanje firmarine prvi uslov je da je firma zaista i istaknuta što obveznik sam prijavljuje ili se utvrđuje uviđajem na licu mesta o čemu službeno lice sačinjava zapisnik.

Pored ispunjenja zakonom propisanih uslova za plaćanje firmarine (visina godišnjeg prihoda, razvrstavanje i delatnost), vodi se računa i o napred navedenom, da se za jedan poslovni objekat može utvrditi samo jedna firmarina. Ako obveznik delatnost obavlja u više poslovnih objekata (bez obzira da li oni čine kompleks ili ne), tada se može utvrditi firmarina za svaki objekat posebno, ali samo pod uslovom da je na svakom objektu zaista I izvršeno isticanje firme o čemu mora postojati ili podneta prijava od strane obveznika ili dokaz pribavljen službenim putem – zapisnik o uviđaju.

Ogranak, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima nema svojstvo pravnog lica, i shodno tome, prema odredbama člana 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, ne može biti obveznik takse za isticanje firme u poslovnom prostoru.

S obzirom da je u Zakonu o privrednim društvima, u članu 567. propisano da je ogranak izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom i da ogranak u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva, kao i da je u članu 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano da je firma, u smislu tog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost, obveznik takse na isticanje firme na poslovnom prostoru ogranka je privredno društvo osnivač ogranka.

Prema navedenom, obveznik takse za isticanje firme na poslovnom prostoru može biti samo domaće privredno društvo-osnivač ogranka.