Odgovor:

Član 10a Zakona o porezima na imovinu propisuje da obaveza po osnovu poreza na imovinu prestaje, između ostalog i danom prestanka postojanja nepokretnosti. Ovaj dan se utvrđuje na osnovu činjenica i dokaza do kojih se dolazi u poreskom postupku.

Donošenjem rešenja o rušenju objekta ne mora da znači da je objekat zaista tog dana i srušen, tako da činjenično stanje treba svakako utvrditi na licu mesta.

U slučaju da se na licu mesta utvrdi da objekat jeste srušen, a da je pre toga doneto rešenje o rušenju, kao datum prestanka obaveze može se uzeti datum donošenja tog rešenja, ako ne postoje drugi dokazi o datumu rušenja. U svakom slučaju poreski obveznik je dužan da prijavi prestanak poreske obaveze i priloži odgovarajuće dokaze koje će poreski organ da ceni u svakom konkretnom slučaju.