Odgovor:

Prema članu 33. stav 5 Zakona o porezima na imovinu, promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu istom obvezniku (koji vodi, odnosno koji ne vodi poslovne knjige), osim u slučajevima iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona, odnosno promene korisne površine nepokretnosti u toku poreske godine.

Član 33b Zakona o porezima na imovinu propisuje da kad obveznik koji ne vodi poslovne knjige javnom beležniku nije dostavio izjašnjenje po svim tačkama iz stava 3. ovog člana, ili kad nije dostavio sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, odnosno na poreski kredit, koje nadležni poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko SMO, obveznik je dužan da te podatke, odnosno dokaze dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana, ili na zahtev tog organa u ostavljenom roku u poreskom postupku.

Član 33g stav 2. Zakona o porezima na imovinu propisano je da za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, odnosno za koju se ne podnosi poreska prijava u skladu sa članom 33b stav 1. ovog zakona, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu, o kojoj nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi ili u drugim podacima koje je javni beležnik dostavio nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 33b stav 3. ovog zakona. Prema stavu 3 istog člana zakona, prijava iz stava 2. ovog člana podnosi se od 1. do 31. januara poreske godine koja sledi godini u kojoj je došlo do promene koja se prijavljuje, osim u slučaju iz člana 33v stav 1. tač. 6) do 8) ovog zakona.

Prema članu 40 stav 5 ZPPPA poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza.

Član 144 stav 2 ZPPPA propisuje da prvostepeni poreski organ može usvojiti žalbu i poreski upravni akt izmeniti ako žalilac u žalbi iznosi nove činjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja na drukčije rešavanje stvari.

Imajući u vidu navedeno, obvezniku koji je izvršio promenu prebivališta u toku godine, nakon što je rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za tu godinu postalo konačno, ne može se prihvatiti promena prebivališta i izvršiti umanjenje poreske obaveze za tu godinu po osnovu poreskog kredita. Navedena promna se evidentira i po tom osnovu poreski obveznik može ostvariti pravo na poreski kredit od 1. januara sledeće godine.