Odgovor:

Prema Zakonu o privrednim društvima, član 4, društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Prema Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, pod pretežnom delatnošću smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema Mišljenju Ministarstva zaštite životne sredine, kao prioritetna, odnosno opredeljujuća, uzima se delatnost od koje obveznik ostvaruje najviše prihode iako se ona razlikuje od pretežne registrovane delatnosti, bez obzira da li ima veći ili manji negativan uticaj na životnu sredinu.

Obveznik sam u prijavi opredeljuje delatnost od koje ostvaruje najviše prihoda, kao i broj JLS u kojima obavlja pretežnu delatnost. Podatak se ne može dodatno proveriti uvidom u neka zvanično objavljena dokumenta (bilans  uspeha i sl.). Za utvrđivanje obaveze, a prema Uredbi opredeljujuća je šifra delatnosti od koje se ostavaruje najviše prihoda, koja se smatra pretežnom delatnošću.

Uredbom je propisano da se ukupan iznos obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obveznik obavlja pretežnu delatnost. U obrazac prijave obveznik unosi JLS u kojima obavlja pretežnu delatnost.  

U slučaju da u nekoj jedinici lokalne samouprave obveznik naknade ne obavlja pretežnu delatnost, smatramo da nije ni obveznik nakande u toj JLS. Dakle, ako JP na teritoriji vaše JLS ne obavlja pretežnu delatnost, nije ni obveznik naknade.

U svakom slučaju, kod odlučivanja, mora se voditi računa o odredbama člana 51. ZPPPA koji uređuje dokazivanje u poreskom postupku i to tako da teret dokaza u poreskom postupku za činjenice na kojima se zasniva postojanje poreske obaveze snosi nadležni poreski organ.