Odgovor:

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu.

Takođe, članom 115. ZPPPA, koji uređuje otpis poreza i sporednih poreskih davanja propisano je da će se rešenjem otpisati dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja kada se steknu uslovi iz člana 22. st. 2. i 4. ZPPPA, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

                U konkretnom slučaju, pre svega potrebno je da zamenite doneto rešenje o utvrdjivanju obaveze na preminulo lice, rešenjem o utvrdjivanju obaveze sa danom smrti. Tek tada ćete na kartici imati tačno stanje utvrdjenih obaveza preminulog lica. Knjiženja rešenja o otpisu obaveza ćete sprovesti sa sledećim šiframa: (1)  za otpis duga  sa šifrom 630, (2) za otpis kamate (prenete i nenaplaćene)  iz prethodne godine pod 01.01.2022. godine sa šifrom 512 i (3) sa šifrom 291 ćete otpisati kamatu u tekućoj godini ( 01.01.2022 do dana smrti).