Odgovor:

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u član 22. propisano je da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. Ukoliko ostavilac nije imao naslednike, a svoju imovinu nije zaveštao testamentom, naslednik je Republika Srbija.

Takođe je navedenim članom propisano da ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, u kom slučaju je naslednik Republika Srbija, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Da biste dobili tačno stanje obaveza koje treba otpisati na kartici preminulog lica, potrebno je da zamenite doneto rešenje o utvrdjivanju obaveze na preminulo lice, rešenjem o utvrdjivanju obaveze sa danom smrti. Tek tada ćete na kartici imati tačno stanje utvrdjenih obaveza preminulog lica. Knjiženja rešenja o otpisu obaveza ćete sprovesti sa sledećim šiframa:

– za otpis duga, šifra 630,

-za otpis kamate (prenete i nenaplaćene)  iz prethodne godine (pod 01.01.2022. godine), šifra 512 i

-sa šifrom 291 ćete otpisati kamatu u tekućoj godini (od 01.01.2022 do dana smrti).