Odgovor:

1.Ko je nadležan za postupanje u konkretnom slučaju?
S obzirom da je rešenje o prinudnoj naplati donela Poreska uprava, koja je u registru NBS upisana kao organ po čijem nalogu se vrši prinudna naplata (bez obzira što bi se posle 2009. godine sredstva po eventualnoj naplati prenela u budžet JLS), smatramo da se obveznik treba obratiti Poreskoj upravi za donošenje rešenja o obustavi postupka prinudne naplate blokadom računa koji bi Poreska uprava dostavila NBS radi deblokade računa. Uz zahtev bi  obveznik trebalo da priloži dokaz da postoji osnov za obustavu postupka prinudne naplate, što bi u ovom slučaju moglo da bude rešenje o prestanku poreske obaveze zbog zastarelosti, koje LPA donosi u skladu sa svojim nadležnostima, uverenje da nema duga I sl.

Napominjemo da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, u članu 60 propisano da  jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše javne prihode iz člana 6. ovog zakona počev od 1. januara 2007. godine, a članom 61. istog zakona da će jedinica lokalne samouprave preuzeti zaposlene od Ministarstva finansija – Poreske uprave koji obavljaju poslove iz člana 60. ovog zakona, počev od 1. decembra 2006. godine. Prostorije, opremu i sredstva za rad, jedinica lokalne samouprave preuzeće od Ministarstva finansija – Poreske uprave, srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica. Vlada će bliže urediti preuzimanje zaposlenih lica iz stava 1. ovog člana.

Prema navedenom, i po ovom zakonu kojim je uređen prenos nadležnosti sa Poreske uprave na  JLS, proizilazi da Poreska uprava kao organ koji je nastavio da postoji i nakon preuzimanja nadležnosti za poslove administriranja izvornih javnih prihoda, ostaje nadležna za postupanje po rešenju o prinudnoj naplati koje je ona donela, u smislu da donese  rešenje o obustavi postupka prinudne naplate po svom rešenju koje je izdala u vreme dok je bila nadležni organ.

2.Da li zastarelost teče na iznos za koji je blokiran račun kod NBS?
ZPPPA propisuje prekid i zastoj zastarelosti, pod određenim uslovima. Pri tome nije propisano da postoji zastoj zastarelosti prava na naplatu, odnosno da zastarelost ne teče za vreme dok je račun obveznika u blokadi. U vašem slučaju, za obaveze po blokadi računa iz 2008. godine nastupila je apsolutna zastarelost, pod uslovom da nije bilo drugih osnova za zastoj zastarelosti po članu 114z ZPPPA.

3.Koji organ bi bio nadležan za odlučivanje po eventualnom zahtevu stranke za otpis duga zbog apsolutne zastarelosti?
S obzirom da je vaša LPA preuzela administriranje izvornih javnih prihoda 2009. godine, kao i da se o zastarelsoti odlučuje sada, LPA je nadležni organ za odlučivanje o zastarelosti za javne prihode iz svoje nadležnosti.