Odgovor:

U slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, stečajni postpak u odnosu na stečajnog dužnika se obustavlja. Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao i imovina koja nije bila predmet procene (vezano za prodaju), ulaze u stečajnu masu u odnosu na koju se stečajni postupak nastavlja. Ugovor o prodaji dužnika kao pravnog lica mora da sadrži osim bitnih elemenata ugovora i sve pojedinosti koje se odnose na predmetnu prodaju.

Nakon pravosnažnosti rešenja o obustavljnju stečajnog postupka u odnosu na stečajnog dužnika iz razloga njegove prodaje kao pravnog lica stečajni dužnik postaje aktivno pravno lice bez obaveza po prijavama potraživanja i obaveza koje su nastale do dana prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica. Dakle, sve obaveze nastale do momenta prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica se namiruju iz stečajne mase sa PIB stečajne mase. Stečajni sudija će rešenjem konstatovati da je prodaja izvršena i naložiti ogdovarajućem registru upis prava svojine i brisanje tereta nastalih pre izvršene prodaje, odnosno upis drugih prava stečenih prodajom. Navedeno rešenje sa dokazom o uplati cene je osnov za sticanje i upis prava svojine kupca, bez obzira na ranije upise i bez tereta, kao i bez ikakvih obaveza nastalih pre izvršene kupoprodaje, uključujući i poreske obaveze i obaveze prema privrednim subjektima pružaocima usluga od opšteg interesa koje se odnose na kupljenu imovinu. Rešenje se objavljuje na oglasnoj i elektronskoj tabli suda i dostavlja različnim odnosno založnim poveriocima. Žalbu mogu podneti sva zaineteresovana lica (član 133. stav 13) Zakona o stečaju.

Sve obaveze nastale do momenta prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica se namiruju iz stečajne mase sa PIB stečajne mase. Pošto je prema odredbi člana 20. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izmirenje poreske obaveze lica u stečaju uređeno zakonom kojim se uređuje stečaj, jasno je da poreske obaveze za lice koje je kao stečajni dužnik prodato izmiruje stečajna masa u odnosu na koju se stečajni postupak nastavlja.

Prema navednom, a uzimajući u obzir da raspolažete pravosnažnim rešenjem o obustavi sterčajnog postupka, imate pravni osnov da sve obaveze nastale do momenta prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica preknjižite na PIB stečajne mase, kao i sve kasnije promene koje se odnose na postupak stečaja koji se nastavlja nad PIB stečajna masa.

U poreskom računovodstvu na PIB stečajne mase vrše se knjiženja prema rešenjima o deobi stečajne mase a koja bi trebalo da budu doneta u skladu sa zaključkom o priznatim i osporenim potraživanjima. Nakon završne deobe stečajne mase i pravosnažnošću rešenja o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnom masom (u konkretnom slučaju), na osnovu koga se sprovodi brisanje iz registra APR, imate pravni osnov da izvršite i druga knjiženja na PIB stečajne mase.

Poresku prijavu PPI 1 za privredna društva u stečaju podnosi stečajni upravnik i te obaveze se knjiže na PIB stečajna masa. Privredno društvo koje je nastavlja sa poslovanjem kao aktivno privredno društvo nakon prodaje u postupku stečaja, podnosi poreske prijave za imovinu koju je stekao u tom postupku i to od dana pravosnažnosti rešenja kojim se konstatuje da je prodaja izvršena (čl.133. stav 13. Zakona o stečaju i čl.10 stav 7) tačka 2 Zakona o porezima na imovinu).

Dakle, morate razdvojiti obaveze jer imate dva PIB i dva obveznika.

Pravni osnov za preknjižavanje obaveza sa PIB stečajnog dužnika kaji je prodat u postupku stečaja je rešenje kojim se obustavlja stečajni postupak i konstatuje izvršena prodaja. Kao prateći dokumet je naravno ugovor o prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Pravni osnov za isknjižavanje obaveza sa PIB stečajne mase je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnom masom, na osnovu koga se između ostalog sprovodi i brisanje iz registra APR. Najnovijim izmenama ZPPPA odredbama člana 163a. propisano je da se u vanbilansno poresko računovodstvo prenose i obaveze i preplate poreskih obveznika nad kojim je stečajni postupak okončan putem bankrotstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak. To znači da sa provosnažnošću rešenja o zaključenju stečajnog postupka sa PIB stečajne mase, treba da prenesete potraživanja i preplate u vanbilansnu poresko računovodstvo.