Odgovor:  

Mišljenje Minsitarstva finansija br. 011-00-112/2016-04 od 01.07.2016. godine koje je objavljeno u Biltenu br. 7-8/2016 govori o tome da se nakon brisanja preduzetnika iz registra ne može utvrđivati obaveza koja nije utvrđena pre njegovog brisanja.

Članom 29. ZPPPA stav 7. propisano je da organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Po Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara propisano je plaćanje privremenih mesečnih akontacija do donošenja rešenja za tekuću godinu, pri čemu je rok za podnošenje prijave za tekuću godinu 31. juli.

U slučaju kada se obveznik naknade briše iz registra, on je dužan da pre toga ima sačinjen završni račun za prethodnu godinu (ako vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva) ili da ima podatak o ostvarenom prihodu u prethodnoj godini (ako je paušalac), tako da može podneti prijavu za utvrđivanje eko naknade za tekuću godinu. Pošto ne zna datum brisanja, smatramo da mu treba doneti rešenje za celu godinu, dok se ne dobije tačan podatak o danu brisanja, nakon čega će se doneti novo rešenje sa kraćim periodom (do dana brisanja) koje će zameniti prethodno.

U svakom slučaju, smatramo da treba pre izdavanja uverenja u svrhu brisanja iz registra, zahtevati od obveznika podnošenje prijave za eko naknadu za tekuću godinu, po kojoj će se izvršiti utvrđivanje obaveze naknade pre brisanja. Ovo je važno zato što iznosi naknade za tekuću godinu po podnetoj prijavi  mogu da  budu različiti od privremenih akontacija. Ako obveznik ne podnese prijavu, treba u uverenju navesti činjenično stanje da nije podneta prijava za tekuću godinu radi utvrđivanja obaveze pre brisanja iz registra, a da su plaćene dospele obaveze po privremenim akontacijama. Ako obveznik podnese prijavu po kojoj se izvrši utvrđivanje obaveza, a uverenje se izdaje pre dospeća razlike obaveze po novom rešenju i privremenih akontacija treba navesti da su plaćene dospele obaveze po privremenim akontacijama, a da će po rešenju za tekući godinu dospeti razlika i kog dana (to su činjenice iz službene evidencije).

Znači, uverenje svakako treba da bude izdato na osnovu činjenica iz službenih evidencija, odnosno sa podacima o plaćenim obavezama do dana izdavanja uverenja (bez obzira da li su utvrđene privremene akontacije ili tačna obaveza), kao i napomenom o obavezama koje kasnije dospevaju a odnose se na period pre brisanja.

Na taj način smatramo da se postiže ispunjenost uslova da je obaveza utvrđena pre brisanja (bilo da postoje privremene akontacije ili tačno zaduženje), pri čemu preduzetnik nakon brisanja ima obavezu da kao fizičko lice izmiri i eventualnu razliku (od dana izdavanja uverenja do dana brisanja).

Ako obveznik nema privremene akontacije i utvrđenu obavezu za period do dana brisanja, nakon brisanja nemamo pravo da mu utvrdimo obavezu kao fizičkom licu.