Imamo pitanje vezano za poresko oslobođenje objekta koji se koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Imamo situaciju na terenu, gde je objekat mešovitog karaktera (jedan deo je kuća za stanovanje, drugi deo garaža za poljoprivrednu mehanizaciju i treći deo štala), preovlađuje garaža. Objekat je pod istim krovom i ozakonjen je kao pomoćni objekat. S obzirom da ispunjava uslove iz člana 12. stav 1. tačka 10. Zakona o porezima na imovinu, da li se celi objekat oslobađa plaćanja poreza?

Odgovor:

Zakonom o porezima na imovinu propisano je da ako objekat čini više posebnih celina koje se mogu svrstati u različite grupe, svaka posebna celina u okviru objekta se, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, svrstava u odgovarajuću grupu nepokretnosti. Objekat koji je jedinstvena celina mešovitog karaktera, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, razvrstava se u odgovarajuću grupu nepokretnosti prema pretežnoj nameni.

U vašem slučaju, uzimajući u obzir da je objekat kao jedinstvena celina ozakonjen kao pomoćni objekat, isti se ne može oporezovati posebno za svaki deo koji se koristi za različite namene, već se kod razvrstavanja celog objekta, u skladu sa navedenim odredbama zakona, mora uzeti u obzir pretežna namena. Pošto navodite da je to garaža, onda se u tu grupu nepokretnosti razvrstava.

Pravo na poresko oslobođenje po članu 12 stav 1 tačka 10 poreski obveznik može ostvariti za objekte obveznika koji ne vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji vodi poslovne knjige kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 10) ovog zakona, su objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja i objekti za gajenje pečurki, puževa i riba.

Po našem mišljenju predmetni objekat se ne koristi isključivo za primarnu poloprivrednu proizvodnju, s obzirom da ste naveli da se deo objekta koristi za stanovanje (objekat je jedinstvena celina i deo za stanovanje se ne oporezuje posebno).

Da predmetni objekat čini više posebnih celina (da se prijava podnosi za svaku celinu posebno), onda bi se te celine pojedinačno oporezovale, pa bi se za deo koji se posebno razvrstava i u kome se isključivo obavlja primarna poljoprivredna  proizvodnja, moglo ostvariti  pravo na poresko oslobođenje po ovom osnovu.