Odgovor:

Članom 74. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da ako se dugovani porez obezbeđuje hipotekom na nepokretnosti, tržišna vrednost sredstva obezbeđenja ne može biti manje od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje. 

Ako se od dužnika, kao sredstvo obezbeđenja naplate, zahteva upis hipoteke na nepokretnosti, lokalna poreska administracija opredeljuje dužnikovu konkretnu nepokretnost ili više njih vodeći računa da nepokretnost nije opterećena hipotekom u korist drugog poverioca,  da njena tržišna vrednost nije manja od 120% iznosa dugovanog poreza, kao i da se prinudna naplata iz te nepokretnosti njenom prodajom, za slučaj da dužnik ne poštuje odobrenu dinamiku plaćanja dospelog duga i propisane rokove za plaćanje tekućih obaveza, može efikasno izvršiti.

Pored sačinjavanja i potpisivanja zapisnika o usaglašavanju stanja sa poreskim obveznikom na određeni dan, sa kojim se traži odlaganje plaćanja dugovanog poreza, LPA je takođe u obavezi da Javnom beležniku dostavi i obaveštenje u formi dopisa kojim se Javni beležnik obaveštava da se kao sredstvo obzbeđenja naplate dugovanog poreza prihvata jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine, hipoteka na konkretnoj nepokretnosti, iznos ukupnog duga koji se obezbeđuje i broj rata na koji se odlaže plaćanje dugovanog poreza.

Odredbama člana 22. stav 1. Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS” 41/18 i 95/18), odredbama člana 22. stav 1. Javni beležnik po službenoj dužnosti dostavlja Službi za katastar nepokretnosti ispravu koja predstavlja podoban pravni osnov za upis promene u katastru u roku od 24 časa od trenutka sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja javno beležničke isprave u skladu sa članom 23. istog zakona.

Kada je u pitanju jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine, kao sredstvo obezbeđenja plaćanja, da bi se ponuđena nepokretnost mogla prihvatiti kao kvalitetno sredstvio obezbeđenja nema posebnih uslova u odnosu na hipoteku na nepokretnosti samog poreskog obveznika. Potrebno je da jemac bude vlasnik imovine na kojoj će se upisati prioritetna hipoteka na ime odlaganja plaćanja dugovanog poreza poreskog obveznika, da se u postupku odlaganja uz zahtev dostavi i procena poredmetne nepokretnosti, čija procenjena vrednost vrednost nije manja od 120% iznosa dugovanog poreza. Tek nakon upisa tereta na ime odlaganja dugovanog poreza, što se konstatuje uvidom u prepis lista nepokretnosti, sačinjava se sporazum/rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.