Da li dug pokojnog lica pripisujemo na naslednika ili naplatu duga koji je ostao iza pokojnog lica naslednik ispunjava na neki drugi način? Ukoliko je vaš odgovor da treba vršiti prenos (pripis) duga sa pokojnog lica na naslednika, na koji član i zakon se pozivamo?

Odgovor:

Sve obaveze utvrđene preminulom licu nakon njegove smrti su neosnovano utvrđene obaveze.

Prenos u vanbilansnu evidenciju vrši se u skladu sa članom 163 ZPPPA i tu se, između ostalog, prenose  poreske obaveze za koje je nastupila zastarelost.

U vašem slučaju bi se u vanbilansnu evineciju mogao preneti samo dug koji je postojao do dana smrti i koji je uključiovao obaveze utvrđene do tog datuma. S obzirom da je to 1993. godina (inflacija), to znači da nema duga koji se može preneti u vanbilansnu evidenciju.

Sve obaveze utvrđene nakon dana smrti su neosnovane i za iste treba doneti rešenje o prestanku obaveze sa danom smrti i o storniranju svih zaduženja i kamate. To rešenje ćete proknjižiti u redovnom poreskom računovodstvu (kao otpis glavnog duga i kamate)