Odgovor:

Sve obaveze utvrđene preminulom licu nakon njegove smrti su neosnovano utvrđene obaveze.

Prenos u vanbilansnu evidenciju vrši se u skladu sa članom 163 ZPPPA i tu se, između ostalog, prenose  poreske obaveze za koje je nastupila zastarelost.

U vašem slučaju bi se u vanbilansnu evineciju mogao preneti samo dug koji je postojao do dana smrti i koji je uključiovao obaveze utvrđene do tog datuma. S obzirom da je to 1993. godina (inflacija), to znači da nema duga koji se može preneti u vanbilansnu evidenciju.

Sve obaveze utvrđene nakon dana smrti su neosnovane i za iste treba doneti rešenje o prestanku obaveze sa danom smrti i o storniranju svih zaduženja i kamate. To rešenje ćete proknjižiti u redovnom poreskom računovodstvu (kao otpis glavnog duga i kamate)