Odgovor

PRILOG – Mišljenje MF

Prema čl. 67. stav 4), tačka (3) poreska obaveza se može namiritii konverzijom potraživanja po osnovu poreza u trajni ulog Republike u kapitalu poreskog obveznika, na način i po uslovima koje propiše Vlada Republike Srbije.

Danom namirenja poreske obaveze putem konverzije poreskog potraživanja u trajni ulog u kapitalu poreskog obveznika smatra se dan kada je Vlada donela akt o konverziji (čl. 68. ZPPPA).

Uzimajući u obzir odredbe člana 146. Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital, odredbe člana 67. ZPPPA, kao i odredbe člana 2a ZPPPA kojim je propisano da se ovaj zakon primenjuje i na izvorne javne prihide jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku, smatramo da bi najcelishodnije bilo da uputite zahtev za mišljenje Ministarstvu finansija, Sektoru za fiskalni sistem, u vezi primene zakonskog okvira za vašu konkretnu poreskopravnu situaciju.

U prilogu dostavljamo i Mišljenje MF koje se odnosi na namirenje poreske obaveze putem konverzije.